Tuesday, March 28, 2006

Cute - Pesach Seder In 60 Seconds

Sometimes I wish...

Here.

(hat tip: the chocolate lady)

Transliteration - request for comment

As you can see from other posts on this blog, I'm working on transliteration. Comments are welcome on the examples (of "Academic" and "Ashkenazic").

Part of this work is transliterating to multiple transliteration schemes in use. (e.g. "oy" or "oi" for cholam, "th" for saf, etc.)

What is your transliteration scheme? Where did you learn it?

Vayikra: More Transliteration Work

I have been working a bit more on the transliteration, and added a piece of the kametz katan component. For this, see the transliteration of korbanchem. I've also added a bit of handling for the Shem haShem. See the Shem alone, and when with a leading lamed. Note also how I handle patach ganuv. Here is a transliteration of the beginning of parshat Vayikra (1:1-9), in Academic and in Ashekenazic.

א וַיִּקְרָא, אֶל-מֹשֶׁה; וַיְדַבֵּר ה' אֵלָיו, מֵאֹהֶל מוֹעֵד לֵאמֹר. 1 The LORD called unto Moses, and spoke unto him out of the tent of meeting, saying:
ב דַּבֵּר אֶל-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל, וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם, אָדָם כִּי-יַקְרִיב מִכֶּם קָרְבָּן, לַה'--מִן-הַבְּהֵמָה, מִן-הַבָּקָר וּמִן-הַצֹּאן, תַּקְרִיבוּ, אֶת-קָרְבַּנְכֶם. 2 Speak unto the children of Israel, and say unto them: When any man of you bringeth an offering unto the LORD, ye shall bring your offering of the cattle, even of the herd or of the flock.
ג אִם-עֹלָה קָרְבָּנוֹ מִן-הַבָּקָר, זָכָר תָּמִים יַקְרִיבֶנּוּ; אֶל-פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד, יַקְרִיב אֹתוֹ, לִרְצֹנוֹ, לִפְנֵי ה. 3 If his offering be a burnt-offering of the herd, he shall offer it a male without blemish; he shall bring it to the door of the tent of meeting, that he may be accepted before the LORD.
ד וְסָמַךְ יָדוֹ, עַל רֹאשׁ הָעֹלָה; וְנִרְצָה לוֹ, לְכַפֵּר עָלָיו. 4 And he shall lay his hand upon the head of the burnt-offering; and it shall be accepted for him to make atonement for him.
ה וְשָׁחַט אֶת-בֶּן הַבָּקָר, לִפְנֵי יְהוָה; וְהִקְרִיבוּ בְּנֵי אַהֲרֹן הַכֹּהֲנִים, אֶת-הַדָּם, וְזָרְקוּ אֶת-הַדָּם עַל-הַמִּזְבֵּחַ סָבִיב, אֲשֶׁר-פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד. 5 And he shall kill the bullock before the LORD; and Aaron's sons, the priests, shall present the blood, and dash the blood round about against the altar that is at the door of the tent of meeting.
ו וְהִפְשִׁיט, אֶת-הָעֹלָה; וְנִתַּח אֹתָהּ, לִנְתָחֶיהָ. 6 And he shall flay the burnt-offering, and cut it into its pieces.
ז וְנָתְנוּ בְּנֵי אַהֲרֹן הַכֹּהֵן, אֵשׁ--עַל-הַמִּזְבֵּחַ; וְעָרְכוּ עֵצִים, עַל-הָאֵשׁ. 7 And the sons of Aaron the priest shall put fire upon the altar, and lay wood in order upon the fire.
ח וְעָרְכוּ, בְּנֵי אַהֲרֹן הַכֹּהֲנִים, אֵת הַנְּתָחִים, אֶת-הָרֹאשׁ וְאֶת-הַפָּדֶר--עַל-הָעֵצִים אֲשֶׁר עַל-הָאֵשׁ, אֲשֶׁר עַל-הַמִּזְבֵּחַ. 8 And Aaron's sons, the priests, shall lay the pieces, and the head, and the suet, in order upon the wood that is on the fire which is upon the altar;
ט וְקִרְבּוֹ וּכְרָעָיו, יִרְחַץ בַּמָּיִם; וְהִקְטִיר הַכֹּהֵן אֶת-הַכֹּל הַמִּזְבֵּחָה, עֹלָה אִשֵּׁה רֵיחַ-נִיחוֹחַ לַה'. {ס} 9 but its inwards and its legs shall he wash with water; and the priest shall make the whole smoke on the altar, for a burnt-offering, an offering made by fire, of a sweet savour unto the LORD. {S}


1)
wayyiqrāʾ, ʾel-mōšeh; wayḏabbēr ʾăḏōnāy ʾēlā(y)w, mēʾōhel môʿēḏ lēʾmōr

vayikra, el-moshe; vaydabeir adonay eila(y)v, meiohel moeid leimor

2)

dabbēr ʾel-bənê yiśrāʾēl, wəʾāmartā ʾălēhem, ʾāḏām kî-yaqrîḇ mikkem qorbān, laʾdōnāy--min-habbəhēmāh, min-habbāqār ûmin-haṣṣōʾn, taqrîḇû, ʾeṯ-qorbanḵem .

dabeir el-b'nei yisraeil, v'amarta aleihem, adam ki-yakriv mikem korban, ladonay--min-hab'heima, min-habakar umin-hatzon, takrivu, es-korbanchem

3)

ʾim-ʿōlāh qorbānô min-habbāqār, zāḵār tāmîm yaqrîḇennû; ʾel-peṯaḥ ʾōhel môʿēḏ, yaqrîḇ ʾōṯô, lirṣōnô, lip̄nê ʾăḏōnāy

im-ola korbano min-habakar, zachar tamim yakrivenu; el-pesach ohel moeid, yakriv oso, lirtzono, lifnei adonay

4)

wəsāmaḵ yāḏô, ʿal rōʾš hāʿōlāh; wənirṣāh lô, ləḵappēr ʿālā(y)w

v'samach yado, al rosh haola; v'nirtza lo, l'chapeir ala(y)v

5)

wəšāḥaṭ ʾeṯ-ben habbāqār, lip̄nê ʾăḏōnāy; wəhiqrîḇû bənê ʾahărōn hakkōhănîm, ʾeṯ-haddām, wəzārəqû ʾeṯ-haddām ʿal-hammizbēaḥ sāḇîḇ, ʾăšer-peṯaḥ ʾōhel môʿēḏ

v'shachat es-ben habakar, lifnei adonay; v'hikrivu b'nei aharon hakohanim, es-hadam, v'zar'ku es-hadam al-hamizbeiach saviv, asher-pesach ohel moeid


6)

wəhip̄šîṭ, ʾeṯ-hāʿōlāh; wənittaḥ ʾōṯāh, linṯāḥe(y)hā

v'hifshit, es-haola; v'nitach osah, linsacheha


7)

wənāṯənû bənê ʾahărōn hakkōhēn, ʾēš--ʿal-hammizbēaḥ; wəʿārəḵû ʿēṣîm, ʿal-hāʾēš

v'nas'nu b'nei aharon hakohein, eish--al-hamizbeiach; v'ar'chu eitzim, al-haeish

8)

wəʿārəḵû, bənê ʾahărōn hakkōhănîm, ʾēṯ hannəṯāḥîm, ʾeṯ-hārōʾš wəʾeṯ-happāḏer--ʿal-hāʿēṣîm ʾăšer ʿal-hāʾēš, ʾăšer ʿal-hammizbēa

v'ar'chu, b'nei aharon hakohanim, eis han'sachim, es-harosh v'es-hapader--al-haeitzim asher al-haeish, asher al-hamizbeiach

9)

wəqirbô ûḵrāʿā(y)w, yirḥaṣ bammāyim; wəhiqṭîr hakkōhēn ʾeṯ-hakkōl hammizbēḥāh, ʿōlāh ʾiššēh rêaḥ-nîḥôaḥ laʾdōnāy

v'kirbo uchraa(y)v, yirchatz bamayim; v'hiktir hakohein es-hakol hamizbeicha, ola ishei reiach-nichoach ladonay

Tuesday, March 21, 2006

Transliteration - Vayakhel

I'm currently working on Hebrew transliteration. Here are the first three pesukim of Vayakhel:
Shemot 35:
1) wayyaqhēl mošeh, ʾeṯ-kāl-ʿaḏaṯ bənê yiśrāʾēl--wayyoʾmer ʾalēhem: ʾēlleh, haddəḇārîm, ʾašer-ṣiwwāh Hashem laʿaśoṯ ʾoṯām
2) šēšeṯ yāmîm, tēʿāśeh məlāʾḵāh, ûḇayyom haššəḇîʿî yihyeh lāḵem qoḏeš šabbaṯ šabbāṯon, laHashem; kāl-hāʿośeh ḇo məlāʾḵāh, yûmāṯ
3) loʾ-ṯəḇaʿarû ʾēš, bəḵol mošəḇoṯêḵem, bəyom, haššabbāṯ

Comments?

parshat Vayyaqhēl: Behold, Hashem is Called/Credited

Midrash Rabba (48:5) has an interesting spin on the singling out of Betzalel. While it is homiletic, it fits into an existing theme in the peshat of the pesukim, and also relies on a very clever play on a linguistic ambiguity in the text, one which most casual and many serious readers of midrash will miss.

It begins with a citation from Yeshaya 54:16. The context on a peshat level is beautiful in its own right:
טו הֵן גּוֹר יָגוּר אֶפֶס, מֵאוֹתִי--מִי-גָר אִתָּךְ, עָלַיִךְ יִפּוֹל. 15 Behold, they may gather together, but not by Me; whosoever shall gather together against thee shall fall because of thee.
טז הן (הִנֵּה) אָנֹכִי, בָּרָאתִי חָרָשׁ--נֹפֵחַ בְּאֵשׁ פֶּחָם, וּמוֹצִיא כְלִי לְמַעֲשֵׂהוּ; וְאָנֹכִי בָּרָאתִי מַשְׁחִית, לְחַבֵּל. 16 Behold, I have created the smith that bloweth the fire of coals, and bringeth forth a weapon for his work; and I have created the waster to destroy.
יז כָּל-כְּלִי יוּצַר עָלַיִךְ, לֹא יִצְלָח, וְכָל-לָשׁוֹן תָּקוּם-אִתָּךְ לַמִּשְׁפָּט, תַּרְשִׁיעִי; זֹאת נַחֲלַת עַבְדֵי ה' וְצִדְקָתָם, מֵאִתִּי--נְאֻם-ה.
17 No weapon that is formed against thee shall prosper; and every tongue that shall rise against thee in judgment thou shalt condemn. This is the heritage of the servants of the LORD, and their due reward from Me, saith the LORD. {S}
Hashem has created the smith who brings forth the weapons, and creates the wasters. Hashem is in full control of the situation, and so they will not not succeed since Hashem does not will it.

The Midrash takes pasuk 16 and reads it as referring to Betzalel: הִנֵּה אָנֹכִי, בָּרָאתִי חָרָשׁ - "Behold, I have created the smith..."

After all, the complex work of the Mishkan requires great craftsmanship. Perhaps this can all be attributed to Betzalel's greatness. However, Hashem created the smith, and gave him this wisdom and skill.

The midrash interprets the continuation of the pasuk as referring to how the Mishkan atoned for the sin of the golden calf. נֹפֵחַ בְּאֵשׁ פֶּחָם because the sin golden calf involved fire (as Aharon said, "and I cast it into the fire and this calf came out.") Perhaps this same phrase refers to Betzalel's fixing of the sin (see commentaries). Presumably, וּמוֹצִיא כְלִי לְמַעֲשֵׂהוּ is understood as a reference to the Mishkan and its vessels. The midrash draws a parallel to the student of a doctor who places a plaster on a wound, and the wound heals. People praise the student of the doctor, but the doctor says to them, "Praise me who taught him." Similarly, people would praise Betzalel, saying that he created the Mishkan with his own wisdom and understanding -- chochma and tevuna, and Hashem says, "It is I who created him and taught him, as it states הִנֵּה אָנֹכִי, בָּרָאתִי חָרָשׁ. Therefore, Moshe said (in Vayekhel, in Shemot 35:30) רְאוּ קָרָא ה בְּשֵׁם.

How is this pasuk in Vayakhel a prooftext? Perhaps it is not. Perhaps this is a way of concluding the homily, now that we have drawn the idea of Betzalel, mentioned in this pasuk. However, then לפיכך, "therefore," which introduced the pasuk, is a bit awkward. Perhaps what was meant was the continuation of the pasuk - sometimes a derasha is made from the continuation, and only the beginning is cited. Indeed, the next pasuk, as we shall see, continues the current pasuk and bears a message with a similar theme on the near-peshat level. However, is not necessarily what is happening here.

Rather, it is possible that the midrash engages in a close reading of the pasuk, and makes use of a nice ambiguity in the phrase רְאוּ קָרָא ה בְּשֵׁם.

If you recall, a while back I discussed an ambiguity in parshat Vayeitzei, in the naming of Yaakov's sons. Three phrases are used - וַתִּקְרָא שְׁמוֹ; עַל-כֵּן קָרְאָה שְׁמוֹ; and עַל-כֵּן קָרָא-שְׁמוֹ. The first two certainly seem to mean "she called his name." The last, as various scholars note, means either "he called his name" or "therefore was his name called," which is the passive. I should how even without emending the text, the text as vocalized can also mean "she called," and I give other examples of this phenomenon. Locally, there are two עַל-כֵּן קָרְאָה שְׁמוֹ and only one עַל-כֵּן קָרָא-שְׁמוֹ, and so Speiser emends the one (קרא) to match the two (קראה), but I argue there that if one is emending, one should emend to have the two match the one, since globally the phrase together with עַל-כֵּן always occurs with קרא, which is used with an anticipates the passive. See my post of Vayeitzei for more details.

Anyhow, what comes out of this discussion is the fact that קָרָא can mean either "he called" or "was called." In this instance, in Vayakhel, the pasuk states רְאוּ קָרָא ה בְּשֵׁם, I put forth that the Midrash is noting the ambiguity and reading it, "Behold, Hashem is called/cited/credited." See the usage of Amar X Beshem Y. Thus, when Betzalel is credited, Hashem is credited as well.

We thus have two common elements of midrashic construction - (1) a pasuk taken from a distance location and applied to local subject matter, and (2) a close reading of a local pasuk, taking advantage of a syntactic ambiguity.

However, there is most often a third element - that of the midrash expanding upon a theme evident either in the peshat level of the text, or the near-peshat level of the text. In fact, we have this third element. Indeed, the syntactic ambiguity might not be what the midrash is getting at in this instance, given the explicit nature of the theme here. (I personally think that each supplements the other, as happens often enough in midrash.) The pesukim in Vayakhel:

ל וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה אֶל-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל, רְאוּ קָרָא ה בְּשֵׁם, בְּצַלְאֵל בֶּן-אוּרִי בֶן-חוּר, לְמַטֵּה יְהוּדָה. 30 And Moses said unto the children of Israel: 'See, the LORD hath called by name Bezalel the son of Uri, the son of Hur, of the tribe of Judah.
לא וַיְמַלֵּא אֹתוֹ, רוּחַ אֱלֹקִים, בְּחָכְמָה בִּתְבוּנָה וּבְדַעַת, וּבְכָל-מְלָאכָה. 31 And He hath filled him with the spirit of God, in wisdom, in understanding, and in knowledge, and in all manner of workmanship.
Thus, pasuk 30 designates Betzalel as the craftsman, and pasuk 31 makes clear that it is Hashem who has filled him with the spirit of God, and has given him this chochma and tevuna, and thus Hashem should be credited.

Friday, March 17, 2006

sources for Yoshev Lifnei Rabbo Dvar for Pesach

Brayta and Rav Acha bar Yaakov, Pesachim 7a.

והא תניא היה יושב בבית המדרש ונזכר שיש חמץ בתוך ביתו מבטלו בלבו אחד שבת ואחד יום טוב בשלמא שבת משכחת לה כגון שחל ארבעה עשר להיות בשבת אלא יום טוב בתר איסורא הוא
אמר רב אחא בר יעקב הכא בתלמיד יושב לפני רבו עסקינן ונזכר שיש עיסה מגולגלת בתוך ביתו ומתיירא שמא תחמיץ קדים ומבטיל ליה מיקמי דתחמיץ דיקא נמי דקתני היה יושב בתוך בית המדרש שמע מינה

Mishna, third perek, Pesachim 49a:

דף מט, א משנה ההולך לשחוט את פסחו ולמול את בנו ולאכול סעודת אירוסין בבית חמיו ונזכר שיש לו חמץ בתוך ביתו אם יכול לחזור ולבער ולחזור למצותו יחזור ויבער ואם לאו מבטלו בלבו להציל מן הנכרים ומן הנהר ומן הלסטים ומן הדליקה ומן המפולת יבטל בלבו ולשבות שביתת הרשות יחזור מיד וכן מי שיצא מירושלים ונזכר שיש בידו בשר קדש אם עבר צופים שורפו במקומו ואם לאו חוזר ושורפו לפני הבירה מעצי המערכה ועד כמה הן חוזרין ר"מ אומר זה וזה בכביצה ר' יהודה אומר זה וזה בכזית וחכמים אומרים בשר קדש בכזית וחמץ בכביצה:

The brayta leading up to that Mishna (that is brought because of the preceding Mishna):
דף מט, א גמרא תניא ר"א בר צדוק אומר פעם אחת שבת אבא ביבנה וחל ארבעה עשר להיות בשבת ובא זונין ממונה של ר"ג ואמר הגיע עת לבער את החמץ והלכתי אחר אבא וביערנו את החמץ:

Tosefta Pesachim 3:9-10

ג,ט ארבעה עשר שחל להיות בשבת מבערין את הכל מלפני השבת [ואופה] לו מצה מערב שבת תרומה טהורה וטמאה מבערין אותן מלפני השבת דברי רבי מאיר וחכמים אומרים בזמנן תרומה טהורה וטמאה מבערין בשבת אמר רבי אלעזר בר' צדוק תרומה מלפני השבת שאוכליה מועטין וחולין בשבת שאוכליהן מרובין אמר רבי אלעזר בר' צדוק פעם אחת [היינו יושבין לפני רבן גמליאל בבית המדרש בלוד ובא זונין הממונה ואמר] הגיע עת לבער החמץ [הלכתי] אני ואבא לבית רבן גמליאל וביערנו את החמץ.

ג,י איזה הוא [צופה] הרואה ואינו מפסיק מכאן אתה אומר ההולך לשחוט את פסחו ולמול את בנו ולאכול סעודת ארוסין בבית חמיו ונזכר שיש לו חמץ בתוך הבית אם יש לו שהות כדי שיחזור חוזר ואם לאו אינו חוזר ר' שמעון בן אלעזר אומר כל סעודה שאינה [לשום] מצוה אין חבר רשאי לאכול הימנה. אם [עובר את הצופים] שורפו במקומו ואם לאו חוזר ושורפו לפני הבירה מעצי המערכה הוי לא אמרו לחזור אלא להקל עליו עד כמה הן חוזרין בן בתירה אומר עד כשני ביצים ולא מצינו לו חבר רצה לשורפו לפני בירה מעצי עצמו או על גגו מעצי המערכה אין שומעין לו.

note the mikaan ata omer.

Finally, the Yerushalmi:

Pesachim 23b-24a:
דף כג, ב פרק ג הלכה ז משנה ההולך לשחוט את פסחו ולמול את בנו ולאכול סעודת אירוסין בבית חמיו ונזכר שיש לו חמץ בתוך ביתו אם יכול לחזור ולבער ולחזור למצותו יחזור ואם לא יבטל בלבו להציל מיד הגייס ומיד הנהר ומן הדליקה ומן המפולת יבטל בלבו ולשבות שביתת הרשות יחזור מיד:

דף כג, ב פרק ג הלכה ז גמרא א"ר יוסה בי ר' בון בוא וראה מה גדול הוא השלום שהוקש לשני דברי' שחייבין עליהן כרת מילת בנו ושחיטת פסחו. מי קודם אמר רבי פינחס מן מה דכתיב (שמות יב) המול לו כל זכר ואז יקרב לעשתו. הדא אמרה שמילת בנו קודמת לשחיטת פיסחו אפילו יכול לחזור ולבער ולילך ולהציל

דף כד, א פרק ג הלכה ז גמרא אפילו יכול לילך ולשבות לחזור ולבטל שאין שביתת הרשות אצל רבו או אצל מי שהוא גדול ממנו בחכמה. כך שנה רבי המעשה קודם לתלמוד. נמנו בעליית בית אריס בלוד התלמוד קודם למעשה. ר' אבהו שלח לרבי חנינה בריה יזכי בטיבריה. אתון ואמרין ליה גמל הוא חסד שלח ומר ליה המבלי אין קברים בקיסרין שלחתיך לטבריא. שכבר נמנו וגמרו בעליית בית אריס בלוד שהתלמוד קודם למעשה. רבנין דקיסרין אמרין הדא דתימר בשיש שם מי שיעשה אבל אם אין שם מי שיעשה המעשה קודם. דלמא ר' חייא רבי יוסי ר' אימי ענון למיתי גבי רבי אלעזר אמר לון אן הויתון. אמרין ליה גמל חסד. אמר לון ולא הוה תמן חורנין אמרין ליה מגור היה:


parshat Tetzaveh: Identifying the Stones: יָשְׁפֵה - yāšəp̄ēh.

The last stone on the last row, that of Binyamin, is יָשְׁפֵה - yāšəp̄ēh. To cite JPS on Shemot 28:20:

כ וְהַטּוּר, הָרְבִיעִי--תַּרְשִׁישׁ וְשֹׁהַם, וְיָשְׁפֵה; מְשֻׁבָּצִים זָהָב יִהְיוּ, בְּמִלּוּאֹתָם. 20 and the fourth row a beryl, and an onyx, and a jasper; they shall be inclosed in gold in their settings.

yāšəp̄ēh certainly sounds like jasper. Indeed, according to the Wikipedia article on jasper:
The name means "spotted stone", and is derived from Anglo-French jaspre, from Old French jaspe, from Latin iaspidem, the accusative of iaspis, from Greek iaspis, via a Semitic language (cf. Hebrew yashepheh, Akkadian yashupu), ultimately from Persian yashp.
From the same article:
Jasper is an opaque, impure variety of quartz that is usually red, yellow or brown in color. This mineral breaks with a smooth surface, and is often used for ornamentation or as a gemstone.
And here is an image of a jasper:


Meanwhile, Midrash Rabba identifies יָשְׁפֵה, stating בנימין מרגליטוס - that Binyamin's stone was margalithos. Jastrow (pg 836) corrects the vav to a yud, and identifies it with Greek margarites chersaios, the name of a precious stone corresponding to יָשְׁפֵה.

I do not know to what this corresponds. margarites in general appears to correspond to pearl, but Jastrow avoids this identification. Anyway, here is a wikipedia article on pearls.

Jewish Encyclopedia did a much more comprehensive discussion of all these stones. See here.

parshat Tetzaveh: Identifying the Stones: שֹׁהַם - šoham

šoham is the second stone on the fourth row - the stone of Yosef. What is this stone? JPS translates Shemot 28:20:
כ וְהַטּוּר, הָרְבִיעִי--תַּרְשִׁישׁ וְשֹׁהַם, וְיָשְׁפֵה; מְשֻׁבָּצִים זָהָב יִהְיוּ, בְּמִלּוּאֹתָם. 20 and the fourth row a beryl, and an onyx, and a jasper; they shall be inclosed in gold in their settings.
thus translating it onyx. What this means?

According to Wikipedia:
Onyx is a banded variety of chalcedony, a cryptocrystalline form of quartz. The colors of its bands are white and black.

Here is an image of black-banded onyx.Midrash Rabba states: יוסף פראלוקין - that Yosef's stone was paralvakin. What is this? According to Jastrow (pg 1213): it means "whitish" and corresponds to Greek paraleukos (?? Josh: perhaps corresponding to LXX's "the leek-green stone" ??) or perhaps a corruption of beirullion, that is, beryl, as discussed in the previous entry.

I will not show a stone here, but will link to Wikipedia's entry on beryl.

parshat Tetzaveh: Identifying the Stones: תַּרְשִׁישׁ - taršîš

The first stone on the fourth row, that of Asher, is taršîš - תַּרְשִׁישׁ. What is this?

JPS translates Shemot 28:20:
כ וְהַטּוּר, הָרְבִיעִי--תַּרְשִׁישׁ וְשֹׁהַם, וְיָשְׁפֵה; מְשֻׁבָּצִים זָהָב יִהְיוּ, בְּמִלּוּאֹתָם. 20 and the fourth row a beryl, and an onyx, and a jasper; they shall be inclosed in gold in their settings.
Thus they translate תַּרְשִׁישׁ as beryl. Now, what specific beryl is this, for emerald is a green type of beryl, and JPS has already identified two other stones on the chosen as beryl. It probably depends on JPS's source. According to Wikipedia,

The mineral beryl is a beryllium aluminium cyclosilicate with the chemical formula Be3Al2(SiO3)6... It has a vitreous lustre and can be transparent or translucent. Its cleavage is poor basal and its habit is dihexagonal bipyramidal. Pure beryl is colorless, but it is frequently tinted by impurities; possible colors are green, blue, yellow, red, and white. The name comes from the Greek beryllos for the precious blue-green color of sea water.

Until I find contrary information, I will assume they do not mean emerald (smaragd) here but rather either the colorless or the the aquamarine variety, since this would be simply beryl, or would be equal to the ancient Greek beryl. Here is a picture of aquamarine beryl.This makes some sense because Tarshish was a Biblical site that sent out ships.

Midrash Rabba discusses תַּרְשִׁישׁ, saying: אשר קרומטיסין, that Asher's stone was kromatisin.

What is this? Jastrow (pg 1414) defines this as cover (or color) of gold foils, name of a jewel in the High Priest's breastplate. The Greek is chrusolithos.

According to the International Standard Bible Encyclopedia:

According to Septuagint chrusolithos was one of the stones of the breastplate (lst stone, 4th row), but there is uncertainty as to the Hebrew text of the Septuagint in respect of this word; the name is not mentioned by Theophrastus. The chrysolithus of Pliny was a "transparent stone with a refulgence like that of gold." Those were most valued which "when placed by the side of gold, impart to it a sort of whitish hue, and so give it the appearance of silver."

It may perhaps have included the yellow sapphire (alumina), the yellow quartz (citrine, silica) and the yellow jargoon (zircon; silicate of zirconium) of the present day. The term "chrysolite" is now applied to a different mineral, namely, to a yellow variety of olivine (silicate of magnesium and iron), a species that includes the green precious stone peridot as another of its varieties.

Note that this is not the same as modern chrysolite, but that didn't stop someone from puting in the Wikipedia article on chrysolite/olivine that Rabbenu Baycha identifies tarshish as chrysolite as the stone of Asher.

We include no picture here since the specific identification is uncertain.

parshat Tetzaveh: Identifying the Stones: אַחְלָמָה - ʾaḥlāmāh

The third stone on the third row, that of Gad, is אַחְלָמָה - ʾaḥlāmāh. To cite JPS's translation of Shemot 28:19:

יט וְהַטּוּר, הַשְּׁלִישִׁי--לֶשֶׁם שְׁבוֹ, וְאַחְלָמָה. 19 and the third row a jacinth, an agate, and an amethyst;
What is אַחְלָמָה? JPS translated it "amethyst." According to Wikipedia,
Amethyst (SiO2) is a violet or purple variety of quartz...
Here are two pictures included in the Wikipedia article. The first is a bed of amethyst on base rock,


and the second is a cut amethyst gem


In antiquity, amethyst was quite costly, but nowadays has lost much value when large deposits were found in places such as Brazil.

Meanwhile, Midrash Rabba states regarding אַחְלָמָה:
גד פימיסיון - that the stone of Gad was pimisyon.

Alas, I cannot find any entry for pimisyon in Jastrow - perhaps a reader will have better luck.

If I were forced to guess, I would put forth "pumice," which is a stone. The etymology, via American Heritage Dictionary, via dictionary.com:

[Middle English, from Anglo-Norman pomis, from Late Latin pmex, from Latin pmex, alteration of spma, foam.]

Here is the Wikipedia article on pumice:

Citing the Wikipedia article:

"Pumice is a light, porous type of pyroclastic igneous rock. It is formed during explosive volcanic eruptions when liquid lava is ejected into the air as a froth containing masses of gas bubbles. As the lava solidifies, the bubbles are frozen into the rock. Any type of igneous rock — andesite, basalt, dacite or rhyolite — can form pumice given suitable eruptive conditions."

But perhaps it is something entirely different. Suggestions welcome.

Hunting Hares in the Haggadah

While I think that the "commentaries" on the bottom are a bit silly, given the explicit reason for the pictures, the top part of the page is interesting.

Apparently, because Yaknehaz (yayin kiddush ner havdalah zeman) sounds similar in German to "jag den Has," meaning "hunt the hare," some medieval haggadot included a picture of a rabbit hunt.

Heh.

Check out this site for more.

Thursday, March 16, 2006

parshat kî ṯiśśāʾ: If you read only one thing on the parsha this week...

If you read only one thing on the parsha this week, it should be Ibn Ezra on the egel, the golden calf. (And you should read it inside, rather than relying on my partial discussion, which also strays to add other interesting points.) He does his usual masterful job, taking on the classic midrashic approaches in order to put forth what he considers peshat.

In this instance, he presents a defense of Aharon based on the text - not for the purpose of apologetics, or hagiography, but because it makes for good peshat.

While the Golden Calf certainly was not a shining moment in our history, and we see that many people were punished for the sin, we do not see Aharon being punished for this sin. Indeed, when Aharon dies, a sin is listed: {Bemidbar 20:24}:
כד יֵאָסֵף אַהֲרֹן, אֶל-עַמָּיו, כִּי לֹא יָבֹא אֶל-הָאָרֶץ, אֲשֶׁר נָתַתִּי לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל--עַל אֲשֶׁר-מְרִיתֶם אֶת-פִּי, לְמֵי מְרִיבָה. 24 'Aaron shall be gathered unto his people; for he shall not enter into the land which I have given unto the children of Israel, because ye rebelled against My word at the waters of Meribah.
And if he really did a great sin by constructing the golden calf, we would have expected that to be mentioned.

Furthermore, Hashem honors him after this. He and his children are perpetual priests in the service of Hashem, which seems strange if he did such a great sin. Furthermore, other prophecies are directed to him. Also, if Moshe commands the sons of Levi to kill those guilty in the sin of the golden calf, even if they be brothers, he should have to kill his own brother, or else look quite hypocritical.

Furthermore, Aharon defends himself to Moshe shortly thereafter. We need to make sense of the words his defense.

These and other factors suggest that as a matter of peshat, what Aharon did was not so bad. This is strange, since if worship of the calf is bad, certainly constructing it, and building an altar for it (if that is what he did) should be.

Thus, a defense of Aharon need not be looked at as apologetics, but rather simply a means of obtaining peshat, and Ibn Ezra is a pashtan par excellence.

(BTW, there are two accounts of the egel in close proximity - one in the initial narrative, and the second shortly thereafter, in Aharon's defense of his actions to Moshe. In arriving at peshat, or derash, one should compare and contrast these two. Perhaps read the entirely of Shemot 32 first, so as to see what Ibn Ezra is talking about.)

Ibn Ezra first sets out on the task of rejecting several midrashic explanations of the event. Some of these are interesting in there own right.

For example, Ibn Ezra rejects as nonsense an explanation that this was a different fellow named Aharon who constructed the golden calf!

Ibn Ezra also rejects the suggestion that he did this because he "saw" (see וַיַּרְא אַהֲרֹן in Shemot 32:5) them kill Chur. After all, this would make him less of a man than Chur, or than Daniel's friends who were willing to be thrown into a fiery furnace rather than worship an idol. He also rejects suggestions that he was thus saving the nation from the sin of killing him, for which there would be no going back. He should have stood up to the nation as Moshe did when he returned.

He rejects the interpretation that he was just throwing the gold into the cauldron and did not know that evildoers had tricked him, putting the mold for a calf in there, for that would make Aharon foolish. He rejects the interpretation that when Aharon says חַג לַה' מָחָר, he means that there will punishment for this, in the slaughter of all the sinners.

Read it all in detail, for it offers good details of some interesting defenses, and one can then then see how they arise from the text. Obviously, Ibn Ezra rejects them, and the process of their rejection as peshat is also quite interesting.

Ibn Ezra explains that there was a difference between what the people asked of Aharon and what Aharon did, on the one hand, and what some of the people (about 3000 of them) did subsequently on the other hand.

Moshe disappeared for 40 days and 40 nights, and had not told the people at all when he would return. The people asked Aharon for a replacement for Moshe, and this is what Aharon agreed to do. They said קוּם עֲשֵׂה-לָנוּ אֱלֹהִים אֲשֶׁר יֵלְכוּ לְפָנֵינוּ--כִּי-זֶה מֹשֶׁה הָאִישׁ אֲשֶׁר הֶעֱלָנוּ מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם, לֹא יָדַעְנוּ מֶה-הָיָה לוֹ. The word אֱלֹהִים means not a god, but something that will lead the way for them, directed by God. (And indeed, אֱלֹהִים on occassion does mean things other than "god.") Aharon then deliberately constructed a Golden Calf.

However, some people (those killed by the Levites) then turned around and declared this their god, saying אֵלֶּה אֱלֹהֶיךָ יִשְׂרָאֵל, אֲשֶׁר הֶעֱלוּךָ מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם. Aharon, meanwhile, tried to rally people to the service of Hashem, building an altar to Hashem, and declared a festival to as the pasuk says explicitly - וַיַּרְא אַהֲרֹן, וַיִּבֶן מִזְבֵּחַ לְפָנָיו; וַיִּקְרָא אַהֲרֹן וַיֹּאמַר, חַג לַה' מָחָר.

Thus, idolatry was not intended by Aharon, or even by the majority of the Israelites -- only by a minority of the Israelites, who were killed.
ibn ezra on the egel - post to follow Posted by Picasa

Monday, March 13, 2006

parshat Tetzaveh: Identifying the Stones: שְׁבוֹ - šəḇo

The second stone on the third row, that of Naftali, is שְׁבוֹ - šəḇo. As Shemot 28:17-21 states:
יז וּמִלֵּאתָ בוֹ מִלֻּאַת אֶבֶן, אַרְבָּעָה טוּרִים אָבֶן: טוּר, אֹדֶם פִּטְדָה וּבָרֶקֶת--הַטּוּר, הָאֶחָד. 17 And thou shalt set in it settings of stones, four rows of stones: a row of carnelian, topaz, and smaragd shall be the first row;
יח וְהַטּוּר, הַשֵּׁנִי--נֹפֶךְ סַפִּיר, וְיָהֲלֹם. 18 and the second row a carbuncle, a sapphire, and an emerald;
יט וְהַטּוּר, הַשְּׁלִישִׁי--לֶשֶׁם שְׁבוֹ, וְאַחְלָמָה. 19 and the third row a jacinth, an agate, and an amethyst;
כ וְהַטּוּר, הָרְבִיעִי--תַּרְשִׁישׁ וְשֹׁהַם, וְיָשְׁפֵה; מְשֻׁבָּצִים זָהָב יִהְיוּ, בְּמִלּוּאֹתָם. 20 and the fourth row a beryl, and an onyx, and a jasper; they shall be inclosed in gold in their settings.
כא וְהָאֲבָנִים תִּהְיֶיןָ עַל-שְׁמֹת בְּנֵי-יִשְׂרָאֵל, שְׁתֵּים עֶשְׂרֵה--עַל-שְׁמֹתָם; פִּתּוּחֵי חוֹתָם, אִישׁ עַל-שְׁמוֹ, תִּהְיֶיןָ, לִשְׁנֵי עָשָׂר שָׁבֶט. 21 And the stones shall be according to the names of the children of Israel, twelve, according to their names; like the engravings of a signet, every one according to his name, they shall be for the twelve tribes.
Thus, JPS translates šəḇo as "agate."
Midrash Rabba states: נפתלי אבאטיס
Jastrow (pg 2) writes that this is a scribal error and the word should be read אכאטיס, with a kaf in place of the bet. One page 62, he states it is the Greek term for "agate."

What is agate?

According to Wikipedia,
Agate is a term applied not to a distinct mineral species, but to an aggregate of various forms of silica, chiefly chalcedony.
Wordnet defines it as
an impure form of quartz consisting of banded chalcedony; used as a gemstone and for making mortars and pestles
According to Easton's 1897 Bible Dictionary, under agate, (cited by dictionary.com) they write:
(Heb. shebo), a precious stone in the breast-plate of the high priest (Ex. 28:19; 39:12), the second in the third row. This may be the agate properly so called, a semi-transparent crystallized quartz, probably brought from Sheba, whence its name. In Isa. 54:12 and Ezek. 27:16, this word is the rendering of the Hebrew cadcod, which means "ruddy," and denotes a variety of minutely crystalline silica more or less in bands of different tints. This word is from the Greek name of a stone found in the river Achates in Sicily.
Here is a picture of some banded agate
but look around for other pictures.

parshat Tetzaveh: Identifying the Stones: לֶשֶׁם - lešem

The next stone, which is the first stone on the third row, is the stone of Dan. The Torah calls it לֶשֶׁם - lešem.

The pesukim describing the stones on the choshen (Shemot 28:17-21):

יז וּמִלֵּאתָ בוֹ מִלֻּאַת אֶבֶן, אַרְבָּעָה טוּרִים אָבֶן: טוּר, אֹדֶם פִּטְדָה וּבָרֶקֶת--הַטּוּר, הָאֶחָד. 17 And thou shalt set in it settings of stones, four rows of stones: a row of carnelian, topaz, and smaragd shall be the first row;
יח וְהַטּוּר, הַשֵּׁנִי--נֹפֶךְ סַפִּיר, וְיָהֲלֹם. 18 and the second row a carbuncle, a sapphire, and an emerald;
יט וְהַטּוּר, הַשְּׁלִישִׁי--לֶשֶׁם שְׁבוֹ, וְאַחְלָמָה. 19 and the third row a jacinth, an agate, and an amethyst;
כ וְהַטּוּר, הָרְבִיעִי--תַּרְשִׁישׁ וְשֹׁהַם, וְיָשְׁפֵה; מְשֻׁבָּצִים זָהָב יִהְיוּ, בְּמִלּוּאֹתָם. 20 and the fourth row a beryl, and an onyx, and a jasper; they shall be inclosed in gold in their settings.
כא וְהָאֲבָנִים תִּהְיֶיןָ עַל-שְׁמֹת בְּנֵי-יִשְׂרָאֵל, שְׁתֵּים עֶשְׂרֵה--עַל-שְׁמֹתָם; פִּתּוּחֵי חוֹתָם, אִישׁ עַל-שְׁמוֹ, תִּהְיֶיןָ, לִשְׁנֵי עָשָׂר שָׁבֶט. 21 And the stones shall be according to the names of the children of Israel, twelve, according to their names; like the engravings of a signet, every one according to his name, they shall be for the twelve tribes.

What is this lešem? JPS translates it jacinth. What is jacinth?

Wikipedia:
Jacinth is a red transparent variety of zircon used as a gemstone. Jacinth is also a flower of a reddish blue or deep purple (hyacinth), and hence a precious stone of that colour (Revelation 21:20). It has been supposed to designate the same stone as the ligure (Hebrew leshem) mentioned in Exodus 28:19 as the first stone of the third row in the high priest's breast-plate, the Hoshen. In Revelation 9:17 the word is simply descriptive of colour.
I am uncertain in what sense JPS intends it - whether they mean the modern sense of red zircon. Jacinth is the same as hyacinth, which in ancient times might have meant blue sapphire, and in the Middle Ages meant yellow gems (including yellow zircon) from East India. I have already discussed this by bareqet, since Midrash Rabba identifies bareqet as hyacinth. Read up on it there. I won't put a picture of it here, since there are many possibilities of what JPS meant.

Midrash Rabba states: דן כוחלין.

Jastrow (pg 618) defines this as "carbuncle." We have already discussed carbuncle, since it was JPS's definition of nop̄eḵ (and apparently other people's definition of bareqet.) Copying what I wrote there:
There, they write:
The word carbuncle occurs in three places in most translations of the Bible. Each use originates from the same Hebrew word בָּרְקַת בָּרְקַת or bâreqath bâreqath (baw-reh'-keth, baw-rek-ath'). In this sense, a carbuncle is usually taken to mean a gem, particularly a deep-red garnet, unfaceted and convex; however, the Hebrew definition is less definite and the precise color of the gems is not known.
Assuming the same definition will apply to nop̄eḵ, perhaps it is the "deep-red garnet, unfaceted and convex," mentioned above. For scientific identification of garnet, see the Wikipedia article on garnet:
The garnet group of minerals show crystals with a habit of rhombic dodecahedrons and trapezohedrons. They are nesosilicates with the same general formula, A3B2(SiO4)3. The chemical elements in garnet include calcium, magnesium, aluminium, iron2+, iron3+, chromium, manganese, and titanium.
Here is possibly an image of the carbuncle being described, from probertencyclopedia:

Though it matches the aforementioned description, I cannot be sure this is in fact the carbuncle described, because this encyclopedia writes to the side of it:

Carbuncle is a beautiful gem of a deep red colour (with a mixture of scarlet) . It was called by the Greeks anthrax and is found in the East Indies. When held up to the sun, it loses its deep tinge, and becomes of the colour of burning coal. The name belongs for the most part to ruby sapphire, though it has been also given to red spinel and garnet.
Interestingly, so far, all stones in the first column seem to be red, based on Midrash Rabba's account, assuming I have reconstructed it accurately.

parshat Tetzaveh: Identifying the Stones: יָהֲלֹם - yāhalom

The third stone on the second row of the choshen is יָהֲלֹם - yāhalom. JPS translates this as "emerald."

In Shemot 28:17-21:
יז וּמִלֵּאתָ בוֹ מִלֻּאַת אֶבֶן, אַרְבָּעָה טוּרִים אָבֶן: טוּר, אֹדֶם פִּטְדָה וּבָרֶקֶת--הַטּוּר, הָאֶחָד. 17 And thou shalt set in it settings of stones, four rows of stones: a row of carnelian, topaz, and smaragd shall be the first row;
יח וְהַטּוּר, הַשֵּׁנִי--נֹפֶךְ סַפִּיר, וְיָהֲלֹם. 18 and the second row a carbuncle, a sapphire, and an emerald;
יט וְהַטּוּר, הַשְּׁלִישִׁי--לֶשֶׁם שְׁבוֹ, וְאַחְלָמָה. 19 and the third row a jacinth, an agate, and an amethyst;
כ וְהַטּוּר, הָרְבִיעִי--תַּרְשִׁישׁ וְשֹׁהַם, וְיָשְׁפֵה; מְשֻׁבָּצִים זָהָב יִהְיוּ, בְּמִלּוּאֹתָם. 20 and the fourth row a beryl, and an onyx, and a jasper; they shall be inclosed in gold in their settings.
כא וְהָאֲבָנִים תִּהְיֶיןָ עַל-שְׁמֹת בְּנֵי-יִשְׂרָאֵל, שְׁתֵּים עֶשְׂרֵה--עַל-שְׁמֹתָם; פִּתּוּחֵי חוֹתָם, אִישׁ עַל-שְׁמוֹ, תִּהְיֶיןָ, לִשְׁנֵי עָשָׂר שָׁבֶט. 21 And the stones shall be according to the names of the children of Israel, twelve, according to their names; like the engravings of a signet, every one according to his name, they shall be for the twelve tribes.
And Midrash Rabba agrees that it is emerald. It states: זבולון אזמרגדין. Jastrow (pg 38) states it is equal to Greek smaragdos, which is emerald, though it can also mean a "colored crystal."

This is confusing to me, because JPS already used "smaragd" to translate bareqet, so if smaragd = emerald, how can they use "emerald" here.

On bareqet, this is what I wrote about emeralds:
Now, smaragd is just another name for emerald. According to Wiktionary, emerald comes from:
Middle English emeraude, from Old French esmeraude, from Vulgar Latin *esmaralda, *esmaraldus, variant of Latin smaragdus, from Greek σμάραγδος, μάραγδος (smaragdos, maragdos), from Sanskrit मरकत (marakata).
It is a green transparent form of beryl.And here is a picture of emeralds.

parshat Tetzaveh: Identifying the Stones: סַפִּיר - sappîr

The next stone on the chosen is the סַפִּיר - sappîr. The identification of this stone should be obvious, but it is not, because of a likely shift in the meaning of "sapphire."

In Shemot 28:17-21, which describes the stones of the chosen:
יז וּמִלֵּאתָ בוֹ מִלֻּאַת אֶבֶן, אַרְבָּעָה טוּרִים אָבֶן: טוּר, אֹדֶם פִּטְדָה וּבָרֶקֶת--הַטּוּר, הָאֶחָד. 17 And thou shalt set in it settings of stones, four rows of stones: a row of carnelian, topaz, and smaragd shall be the first row;
יח וְהַטּוּר, הַשֵּׁנִי--נֹפֶךְ סַפִּיר, וְיָהֲלֹם. 18 and the second row a carbuncle, a sapphire, and an emerald;
יט וְהַטּוּר, הַשְּׁלִישִׁי--לֶשֶׁם שְׁבוֹ, וְאַחְלָמָה. 19 and the third row a jacinth, an agate, and an amethyst;
כ וְהַטּוּר, הָרְבִיעִי--תַּרְשִׁישׁ וְשֹׁהַם, וְיָשְׁפֵה; מְשֻׁבָּצִים זָהָב יִהְיוּ, בְּמִלּוּאֹתָם. 20 and the fourth row a beryl, and an onyx, and a jasper; they shall be inclosed in gold in their settings.
כא וְהָאֲבָנִים תִּהְיֶיןָ עַל-שְׁמֹת בְּנֵי-יִשְׂרָאֵל, שְׁתֵּים עֶשְׂרֵה--עַל-שְׁמֹתָם; פִּתּוּחֵי חוֹתָם, אִישׁ עַל-שְׁמוֹ, תִּהְיֶיןָ, לִשְׁנֵי עָשָׂר שָׁבֶט. 21 And the stones shall be according to the names of the children of Israel, twelve, according to their names; like the engravings of a signet, every one according to his name, they shall be for the twelve tribes.
JPS translates "sapphire." So does Rabbenu Bachya. And the midrash rabba (on Shemot) writes:

יששכר סנפירינון

Now, sanpirinon is Greek sapphire. Jastrow's entry on the word (pg 1008) refers refers us to סמפירונין (pg 1003), which is sapphire, which in general = lapis lazuli.

The problem here is that there seems to have been another shift in terms. To cite Wikipedia on lapiz lazuli:
In ancient times, lapis lazuli was known as sapphire, which is the name that is used today for the blue corundum variety sapphire. It appears to have been the sapphire of ancient writers because Pliny refers to sapphirus as a stone sprinkled with specks of gold. A similar reference can be found in the Hebrew Bible in Job 28:6.
and indeed, lapis lazuli is blue sprinkled with specks of gold. Earlier in the article:
The finest color is intense blue, lightly dusted with small flecks of golden pyrite.
A picture:
The composition of lapis lazuli:
The main component of lapis lazuli is lazurite (25 to 40 percent), a feldspathoid silicate mineral composed of sodium, aluminium, silicon, oxygen, sulfur, and chlorine. Most lapis also contains calcite (white), sodalite (blue) and pyrite (yellow). Other possible constituents are augite, diopside, enstatite, mica, hauynite, hornblende and nosean. Lazurite's formula is (Na,Ca)8(AlSiO4)6(S,SO4,Cl)1-2
and here is an image of lapis lazuli, from the same article:

Now, the article in Wikipedia mentioned two points. Firstly, Pliny uses the term "sapphire" to refer to lapis lazuli, since he talks of gold specks in it, which matches the flecks of golden pyrite in lapis lazuli.

Secondly, another pasuk in Tanach, where the Hebrew is also סַפִּיר - sappîr strongly suggests that it also had specks of "gold" therein, and is thus lapis lazuli.

They referred to Iyyov 28:6:
ו מְקוֹם-סַפִּיר אֲבָנֶיהָ; וְעַפְרֹת זָהָב לוֹ. 6 The stones thereof are the place of sapphires, and it hath dust of gold.
which then matches Pliny's description.

Thus, this ancient definition of sapphire may well be different than the more recent one, of blue corundum (unless the ancient blue sapphire was equal to our modern sapphite). The modern other sapphire is entirely different. According to the Wikipedia article on sapphire,
Sapphire is the single-crystal form of aluminium oxide (Al2O3), a mineral known as corundum. It can be found naturally as gemstones or manufactured in large crystal boules for a variety of applications.
On the previous row, for bareqeṯ, I suggested sapphire, as in our modern sapphire. This is because "hyacinth," which was Midrash Rabba's translation of bareqeṯ, was most likely equal to our modern sapphire. But "hyacinth" also shifted in meaning, and in the Middle Ages meant yellow zircon, or yellow gems from East India. Here is a picture of modern sapphire, but remember, the sapphire here seems to be the lapis lazuli pictured above.


a
a

parshat Tetzaveh: Identifying the Stones: nop̄eḵ - נֹפֶךְ

So far, we have discussed ʾoḏem, piṭeḏah, and bareqeṯ as defined by the JPS translation and as defined by Midrash (Shemot) Rabbah.

Now we turn to the next stone - nop̄eḵ. This is the first stone on the second row, and according to the Midrash was the stone of Yehuda (assuming we progress across one row at a time, in the order of the tribes).

According to Shemot 28:17-21:
יז וּמִלֵּאתָ בוֹ מִלֻּאַת אֶבֶן, אַרְבָּעָה טוּרִים אָבֶן: טוּר, אֹדֶם פִּטְדָה וּבָרֶקֶת--הַטּוּר, הָאֶחָד. 17 And thou shalt set in it settings of stones, four rows of stones: a row of carnelian, topaz, and smaragd shall be the first row;
יח וְהַטּוּר, הַשֵּׁנִי--נֹפֶךְ סַפִּיר, וְיָהֲלֹם. 18 and the second row a carbuncle, a sapphire, and an emerald;
יט וְהַטּוּר, הַשְּׁלִישִׁי--לֶשֶׁם שְׁבוֹ, וְאַחְלָמָה. 19 and the third row a jacinth, an agate, and an amethyst;
כ וְהַטּוּר, הָרְבִיעִי--תַּרְשִׁישׁ וְשֹׁהַם, וְיָשְׁפֵה; מְשֻׁבָּצִים זָהָב יִהְיוּ, בְּמִלּוּאֹתָם. 20 and the fourth row a beryl, and an onyx, and a jasper; they shall be inclosed in gold in their settings.
כא וְהָאֲבָנִים תִּהְיֶיןָ עַל-שְׁמֹת בְּנֵי-יִשְׂרָאֵל, שְׁתֵּים עֶשְׂרֵה--עַל-שְׁמֹתָם; פִּתּוּחֵי חוֹתָם, אִישׁ עַל-שְׁמוֹ, תִּהְיֶיןָ, לִשְׁנֵי עָשָׂר שָׁבֶט. 21 And the stones shall be according to the names of the children of Israel, twelve, according to their names; like the engravings of a signet, every one according to his name, they shall be for the twelve tribes.
What is nop̄eḵ? According to the JPS translation, it is carbuncle. This is in accord with the Vulgate translation, which renders it carbunculus.

What is carbuncle? Here is wikipedia's main article on Carbuncle. Someone has inserted something about carbuncle in the Bible, and claimed that it is always a translation of bareqeṯ, and is the third gem in the first row. This is the danger of relying upon one translation and then speaking authoritatively. I could edit the article and claim that alternatively, carbuncle is the translation of nop̄eḵ.

There, they write:
The word carbuncle occurs in three places in most translations of the Bible. Each use originates from the same Hebrew word בָּרְקַת בָּרְקַת or bâreqath bâreqath (baw-reh'-keth, baw-rek-ath'). In this sense, a carbuncle is usually taken to mean a gem, particularly a deep-red garnet, unfaceted and convex; however, the Hebrew definition is less definite and the precise color of the gems is not known.
Assuming the same definition will apply to nop̄eḵ, perhaps it is the "deep-red garnet, unfaceted and convex," mentioned above. For scientific identification of garnet, see the Wikipedia article on garnet:
The garnet group of minerals show crystals with a habit of rhombic dodecahedrons and trapezohedrons. They are nesosilicates with the same general formula, A3B2(SiO4)3. The chemical elements in garnet include calcium, magnesium, aluminium, iron2+, iron3+, chromium, manganese, and titanium.
Here is possibly an image of the carbuncle being described, from probertencyclopedia:

Though it matches the aforementioned description, I cannot be sure this is in fact the carbuncle described, because this encyclopedia writes to the side of it:

Carbuncle is a beautiful gem of a deep red colour (with a mixture of scarlet) . It was called by the Greeks anthrax and is found in the East Indies. When held up to the sun, it loses its deep tinge, and becomes of the colour of burning coal. The name belongs for the most part to ruby sapphire, though it has been also given to red spinel and garnet.
Midrash Rabbah gives a different definition of nop̄eḵ. It states:

יהודה ברדינין.

What is baredinin? According to Jastrow (pg 190), the text should instead read כדכדון, kadkedon.

What is kadkedon ? Jastrow (pg 614) states it is the Greek word χαλxηδών, that is, chalcedony. We have actually already mentioned in a a previous post, on the first stone, ʾoḏem. JPS had claimed that ʾoḏem was carnelian, which is red form of chalcedony, while Midrash Rabbah's sardonyx seemed to be onyx with red stripes instead of black stripes alternating with white stripes, and which is also a type of chalcedony.

According to Wikipedia:
Chalcedony is one of the cryptocrystalline varieties of the mineral quartz, having a waxy luster. Chalcedony may be semitransparent or translucent and is usually white to gray, grayish-blue or some shade of brown, sometimes nearly black. Other shades have been given different names. A clear red chalcedony is known as carnelian or sard; a green variety colored by nickel oxide is called chrysoprase. Prase is a dull green and onyx is black and white banded. Plasma is a bright to emerald-green chalcedony that is sometimes found with small spots of jasper resembling blood drops; it has been referred to as blood stone or heliotrope. Flint is also a variety of chalcedony.
I do not know what specific chalcedony, and what specific color, is intended here. We cannot simply rely on the common modern definition of chalcedony, which dictates that "Chalcedony may be semitransparent or translucent and is usually white to gray, grayish-blue or some shade of brown, sometimes nearly black," giving different names to different shades (wikipedia), or

Similarly, while The New Testament Greek Lexicon defines chalcedony (which occurs in Revelations) as "a precious stone of misty grey colour, clouded with blue, yellow, or purple," it seems they are using the modern definition, which perhaps is not the same as the ancient or Middle-Ages one. I would need to see their basis for this identification.

It certainly is not sardonyx, since we already have that. Perhaps it is onyx (with black stripes, matching the red striped chalcedony of the stone above)? Perhaps it is some other form of chalcedony. Thus, I am going to leave the picture out. You can find images of chalcedony over at Wikipedia.

We need to know what chalcedony was in ancient times -- or, if this midrash was composed in the Middle Ages, what it meant in the Middle Ages.

Easton's 1897 Bible Dictionary, cited at dictionary.com, states:
Mentioned only in Rev. 21:19, as one of the precious stones in the foundation of the New Jerusalem. The name of this stone is derived from Chalcedon, where it is said to have been first discovered. In modern mineralogy this is the name of an agate-like quartz of a bluish colour. Pliny so names the Indian ruby. The mineral intended in Revelation is probably the Hebrew _nophekh_, translated "emerald" (Ex. 28:18; 39:11; Ezek. 27:16; 28:13). It is rendered "anthrax" in the LXX., and "carbunculus" in the Vulgate.
So according to Easton's 1897 Bible Dictionary, Revelations 2:19 uses the same Greek equivalent of nophech as does the Midrash Rabba. Perhaps. But I am not certain we can then use other translations of the same to identify chalcedony - e.g., to claim it is emerald, carbuncle, or anthrax. But perhaps (?) this is part of what led JPS to render this carbuncle.

Pliny's naming of Indian ruby as chalcedony seems promising, because Pliny lives closer to th. Here is an image of an Indian ruby:

Friday, March 10, 2006

The rat-rodent and Absence of Evidence

Latest in the absence of evidence files (part of an ongoing series) is the rat-rodent. Scientists only had fossils of this creature, and so assumed that it had become extinct about 11 million years ago. There was no evidence that it existed any more recently, and they did not see any in the wild today.

They just discovered them, though:

"It has the face of a rat and the tail of a skinny squirrel - and scientists say this creature discovered living in central Laos is pretty special: It's a species believed to have been extinct for 11 million years.

The long-whiskered rodent made international headlines last spring when biologists declared they'd discovered a brand new species, nicknamed the Laotian rock rat.

...

The resemblance is "absolutely striking," Dawson said. As soon as her team spotted reports about the rodent's discovery, "we thought, 'My goodness, this is not a new family. We've known it from the fossil record.'"

They set out to prove that through meticulous comparisons between the bones of today's specimens and fossils found in China and elsewhere in Asia.

To reappear after 11 million years is more exciting than if the rodent really had been a new species, said George Schaller, a naturalist with the Wildlife Conservation Society, which unveiled the creature's existence last year. Indeed, such reappearances are so rare that paleontologists dub them "the Lazarus effect."

"It shows you it's well worth looking around in this world, still, to see what's out there," Schaller said.

The nocturnal rodent lives in Laotian forests largely unexplored by outsiders, because of the geographic remoteness and history of political turmoil.

Schaller calls the area "an absolute wonderland," because biologists who have ventured in have found unique animals, like a type of wild ox called the saola, barking deer, and never-before-seen bats. Dawson describes it as a prehistoric zoo, teeming with information about past and present biodiversity.

...
Read it all.

This is why it is difficult to claim that something absolutely does not exist just because you have not seen it -- in archeaological evidence, in fossil evidence, etc.. Quite often, new evidence arises to show that assumption incorrect -- and those are only the times that evidence happens to arise.

Perhaps a summary post soon with links to the posts in the "Absence of Evidence" series.

parshat Tetzaveh: Other Attempts to Reconstruct the Gemstones in the Choshen

I found the following on the web. Naturally, the Temple Institute (in Israel) would try to reconstruct which stones were used for the choshen. I am not certain which gemstones they are using, but so far, my first row looks entirely different from their first row, except for the middle stone, which may indeed be peridot.

Here is their reconstruction:Stay tuned!

parshat Tetzaveh: Identifying the Stones: bareqeṯ - בָרֶקֶת

The post is the third in a series identifying the stones as defined by Midrash Rabba (and then further defined by Jastrow and finally be Wikipedia or other online sources). Here is the first one, identifying odem, and here is the second, identifying piteda. The pesukim listing the gemstones in the choshen are in Shemot 28:17-21:
יז וּמִלֵּאתָ בוֹ מִלֻּאַת אֶבֶן, אַרְבָּעָה טוּרִים אָבֶן: טוּר, אֹדֶם פִּטְדָה וּבָרֶקֶת--הַטּוּר, הָאֶחָד. 17 And thou shalt set in it settings of stones, four rows of stones: a row of carnelian, topaz, and smaragd shall be the first row;
יח וְהַטּוּר, הַשֵּׁנִי--נֹפֶךְ סַפִּיר, וְיָהֲלֹם. 18 and the second row a carbuncle, a sapphire, and an emerald;
יט וְהַטּוּר, הַשְּׁלִישִׁי--לֶשֶׁם שְׁבוֹ, וְאַחְלָמָה. 19 and the third row a jacinth, an agate, and an amethyst;
כ וְהַטּוּר, הָרְבִיעִי--תַּרְשִׁישׁ וְשֹׁהַם, וְיָשְׁפֵה; מְשֻׁבָּצִים זָהָב יִהְיוּ, בְּמִלּוּאֹתָם. 20 and the fourth row a beryl, and an onyx, and a jasper; they shall be inclosed in gold in their settings.
כא וְהָאֲבָנִים תִּהְיֶיןָ עַל-שְׁמֹת בְּנֵי-יִשְׂרָאֵל, שְׁתֵּים עֶשְׂרֵה--עַל-שְׁמֹתָם; פִּתּוּחֵי חוֹתָם, אִישׁ עַל-שְׁמוֹ, תִּהְיֶיןָ, לִשְׁנֵי עָשָׂר שָׁבֶט. 21 And the stones shall be according to the names of the children of Israel, twelve, according to their names; like the engravings of a signet, every one according to his name, they shall be for the twelve tribes.

The third stone is בָרֶקֶת.
According to JPS, this is "smaragd," but this smaragd is what Midrash Rabba (according to Jastrow translation of the same) identifies as yahalom, the gemstone for Zevulun at the end of the next row.

Now, smaragd is just another name for emerald. According to Wiktionary, emerald comes from:
Middle English emeraude, from Old French esmeraude, from Vulgar Latin *esmaralda, *esmaraldus, variant of Latin smaragdus, from Greek σμάραγδος, μάραγδος (smaragdos, maragdos), from Sanskrit मरकत (marakata).
It is a green transparent form of beryl.Perhaps one can connect the Hebrew term bareqet to beryl, Greek βήρυλλος.

However, according to Midrash Rabba, this stone, for Levi, is דייקינתין. What is this? According to Jastrow (pg 305), deyaqintin is huachinthos - and he suggests the דיי is being used to avoid writing letters of the Divine Name. huachinthos is hyacinth.

What is hyacinth? Nowadays (but we cannot rely on modern terminology) it refers to yellow zircon. From a wikipedia article on zircon,
Yellow zircon is called hyacinth, from a word of East Indian origin; in the Middle Ages all yellow stones of East Indian origin were called hyacinth, but today this term is restricted to the yellow zircons.
Thus it would seem to be a yellow gem. On the other hand, this website claims that hyacinth is blue zircon. I would suggest that a shiny yellow gem might fit well with the Hebrew description bareket. Perhaps it is possible to identify it more accurately, if we knew more about the Greek term. The ancient greeks applied the term to a flower and to a mythological figure. According to one myth, a blue hyacinth flower sprang from the blood of the slain Hyacinth.

According to one website, the ancient Greeks used the term hyacinth to refer to red zircon.

However, according to the 1911 Edition Encyclopedia:
The hyacinthus of ancient writers must have been our sapphire, or blue corundum, while the hyacinth of modern mineralogists may have been the stone known as lyncurium (Xu1Koi~ifoe).
Assuming this is so -- and I do not know any better, and this seems like an authorative source about the ancient Greek definition, as well as matching the blue color of the flower -- then we have an identification - sapphire, which is also known as blue corundum. The red variety of corundum is known as ruby.

From the Wikipedia article on sapphires:
Sapphire is the single-crystal form of aluminium oxide (Al2O3), a mineral known as corundum. It can be found naturally as gemstones or manufactured in large crystal boules for a variety of applications.
And here is an image of blue sapphires from Kashmir, both rough and cut:Naturally, the person adding Rebbenu Bachya references did so for the sapphire article, connecting it with סַפִּיר. Perhaps I should add Midrash Rabba's identification to this article.

This completes the first row of the choshen. Stay tuned for the second row!

Update: However, this assumes that the midrash in question was composed in Talmudic times. However, Shemot Rabba, according to what seems to be modern scholarly consensus, was redacted in the eleventh to twelfth century. This presents us with a dilemma. While Shemot Rabba was redacted then, it still contains material from earlier times. For example, it often will cite Amoraim, and in fact, the section in which the midrash occurs cites such early sources. If so, our identification of hyacinth as blue sapphire is good. However, it is also quite possible that this particular midrash was composed later, around the time of redaction. Besides having an impact in terms of deciding how much weight to give to the midrash, there is a greater issue. That it, in the Middle Ages, hyacinth meant something completely different - as I cited Wikipedia before:
Yellow zircon is called hyacinth, from a word of East Indian origin; in the Middle Ages all yellow stones of East Indian origin were called hyacinth, but today this term is restricted to the yellow zircons.
Update: Thus, if this specific Midrash dates from the appropriate time in the Middle Ages, it might be a yellow stone of East Indian origin, and (if I read the article correctly), perhaps yellow zircon. Here is an image of a yellow zircon:

Again according to wikipedia,
The name derives from the Arabic word zarqun, meaning vermilion, or perhaps from the Persian zargun, meaning golden-colored.
which makes be wonder, since the root is zrq, if there is some relation to the Hebrew bareqeṯ, brq.

parshat Tetzaveh: Identifying the Stones: piṭeḏah - פִּטְדָה

This is the second post in a series, attempting to identify the stones of the choshen, as defined by Midrash Rabba. The first post in the series is here.

The second stone, that of Shimon, is piṭḏah. (Or, better, piṭeḏah -- after all, ט and ד are similar sounding letters, and a rule specifies that sheva between certain similar sounding letters becomes a sheva na'. Furthermore, there is no dagesh in the daled, implying that the sheva before it is either na' or merachef.)
יז וּמִלֵּאתָ בוֹ מִלֻּאַת אֶבֶן, אַרְבָּעָה טוּרִים אָבֶן: טוּר, אֹדֶם פִּטְדָה וּבָרֶקֶת--הַטּוּר, הָאֶחָד. 17 And thou shalt set in it settings of stones, four rows of stones: a row of carnelian, topaz, and smaragd shall be the first row;
יח וְהַטּוּר, הַשֵּׁנִי--נֹפֶךְ סַפִּיר, וְיָהֲלֹם. 18 and the second row a carbuncle, a sapphire, and an emerald;
יט וְהַטּוּר, הַשְּׁלִישִׁי--לֶשֶׁם שְׁבוֹ, וְאַחְלָמָה. 19 and the third row a jacinth, an agate, and an amethyst;
כ וְהַטּוּר, הָרְבִיעִי--תַּרְשִׁישׁ וְשֹׁהַם, וְיָשְׁפֵה; מְשֻׁבָּצִים זָהָב יִהְיוּ, בְּמִלּוּאֹתָם. 20 and the fourth row a beryl, and an onyx, and a jasper; they shall be inclosed in gold in their settings.
כא וְהָאֲבָנִים תִּהְיֶיןָ עַל-שְׁמֹת בְּנֵי-יִשְׂרָאֵל, שְׁתֵּים עֶשְׂרֵה--עַל-שְׁמֹתָם; פִּתּוּחֵי חוֹתָם, אִישׁ עַל-שְׁמוֹ, תִּהְיֶיןָ, לִשְׁנֵי עָשָׂר שָׁבֶט. 21 And the stones shall be according to the names of the children of Israel, twelve, according to their names; like the engravings of a signet, every one according to his name, they shall be for the twelve tribes.
JPS identifies piṭḏah it as topaz, and in fact all the phonological elements of the word are there. The פ matches the p, the ט matches the t, and the ד without the dagesh matches the z, because such a daled is pronounced dh like the "the" in "either." Besides this, way, way back, there was a third letter, between ד and ז, that was pronounced dh, and which different languages recorded in different ways, because the Hebrew alphabet lacked a symbol for it. Generally, Hebrew uses a ז for this letter and Aramaic uses a ד for it. Thus, זו in Hebrew is דא in Aramaic. Later, when the ד had both plosive and fricative versions, in both Hebrew and Aramaic ד with no dagesh was pronounced dh. Perhaps we can claim some sort of metathesis for the swapping of the פ and ט.

Or, perhaps the two words' etymologies are entirely unrelated. Read on, towards the end of this post, for more information on this.

Midrash Rabba identifies Shimon's stone, piṭeḏah, as שימפוזין, shimpozin. Ignoring the in/os Greek ending, which every stone seems to have, perhaps we can say this is equal to topaz, since we have the pz ending, the sh is similar in sound to the ṭ, and the mem as a labial (as is בומפ) like peh perhaps developed as a transition between sounds.

Indeed, Jastrow identifies שומפוזין as a corruption of טומפוזיון, in Greek tompazion. (Dictionary.com lists the Greek topazos.) (Could the fact that it was the stone of Shimon have influenced this corruption?)

According to the Wikipedia article on topaz,
The mineral topaz is a silicate of aluminium and fluorine with the chemical formula Al2SiO4(F,OH)2. It crystallizes in the orthorhombic system and its crystals are mostly prismatic terminated by pyramidal and other faces, the basal pinacoid often being present. It has an easy and perfect basal cleavage and so gemstones or other fine specimens should be handled with care to avoid developing cleavage flaws. The fracture is conchoidal to uneven. Topaz has a hardness of 8, a specific gravity of 3.4-3.6, and a vitreous lustre. Pure topaz is transparent but is usually tinted by impurities; typical topaz is wine or straw-yellow. They may also be white, gray, green, blue, or reddish-yellow and transparent or translucent. When heated, yellow topaz often becomes reddish-pink.
So it is hard to tell what its specific color was. Here is the picture included in the article:
Of course, this means almost nothing, as it can be any color, and, as we are about to see, it means less than nothing. For...

Later in the same article, we read that
The name "topaz" is derived from the Greek topazos, "to seek," which was the name of an island in the Red Sea that was difficult to find and from which a yellow stone (now believed to be a yellowish olivine) was mined in ancient times. In the Middle Ages the name topaz was used to refer to any yellow gemstone, but now the name is only properly applied to the silicate described above.

According to Rebbenu Bachya, the word "Leshem" in the verse Exodus 28:19 means "Topaz" and was the stone on the Ephod representing the tribe of Dan.

In general, someone has added a Rabbenu Bachya identification on many of these minerals. But no mention of a midrash rabba identification. Perhaps something for me to do when I go through all of these.

Anyhow, see that people now identify ancient topaz as a yellowish olivine. Olivine is so named because it has a greenish, olive-like color. So what is this olivine of which the article speaks? Let us see the Wikipedia aricle on Olivine:
The mineral olivine is a magnesium iron silicate with the formula (Mg,Fe)2SiO4 in which the ratio of magnesium and iron varies between the two endmembers of the series: forsterite (Mg-rich) and fayalite (Fe-rich). It gives its name to the group of minerals with a related structure (the olivine group) which includes monticellite and kirschsteinite. Olivine occurs in both mafic and ultramafic igneous rocks, and as a primary mineral in certain metamorphic rocks. It is one of the most common minerals on Earth, and has also been identified on the Moon.
Alas, the article, while it has a picture, does not have one of yellow olivine. And it could be in theory any of these minerals with the related structure.

However, it gets better. From the same article:
Transparent olivine is sometimes used as a gemstone, often called peridot, the French word for olivine. It is also called chrysolite from the Greek words for gold and stone.
So let us look up this transparent olivine, called peridot, in Wikipedia. Because we seem to have found an excellent match. Because peridot, if we eliminate the liquid r, is pidot, perhaps piṭeḏah - פִּטְדָה. Of course, the modern etymology only traces this back to Old French, but perhaps it goes back father than that.

Indeed, it is not transparent, but a yellowish color. In the Wikipedia article on peridot, a type of transparent yellow olivine, we read:
The chemical composition of peridot is (Mg, Fe)2SiO4. Peridot is one of the few gemstones that come in only one color. The depth of green depends on how much iron is contained in the crystal structure, and varies from yellow-green to olive to brownish green. Peridot is also often referred to as "poor man's emerald". Olivine is a very abundant mineral, but gem quality peridot is rather rare. Peridot crystals have been collected from iron-nickel meteorites.
From the same article, we see it was a gemstone used by the Egyptians.
Peridot has been found in Egyptian jewellery from the early second millennium BCE and was mined from the volcanic island of Zebirget, or St. Johns Island, in the Red Sea.
It makes sense that the olivine that was used as a gemstone would be the one in the chosen.

Presumably Chazal, besides quite possibly having a tradition on the matter, knew that what contemporary Greeks were calling topaz was called in other languages something akin to peridot, similar to piteda. Alternatively, this was a tradition that this was piṭeḏah, and the French witness confirms the tradition.

Here are pictures of peridot.So it is a transparent yellow green, with the green content defined by how much iron is in the crystal structure.

Overall, the JPS's translation of topaz (and Jastrow's same identification) is perhaps misleading, since in modern terminology it identifies aluminum or fluorine silicate, rather than the ancient topaz which seems (if Wikipedia is to be trusted) as being olivine, and particularly peridot, which is a magnesium iron silicate.

Once again, I am an amateur, and I am sure there have been professionals researching this, but to me, at this point, it seems that peridot is the most likely candidate for piṭeḏah.

Update: However, this all depends on when the Midrash was composed. As I note regarding the next stone (bareqet), Shemot Rabba was redacted in 11th to 12th century, though it cites much earlier sources as well. Determining the date of this particular piece of Shemot Rabba not only has impact on how much credence we grant it, but also has an impact on how we identify the stones it named. This is because various names of stones meant different things in ancient times, in the middle ages, and in modern times. If this is a rather ancient midrash, then olivine, and peridot, seem like a good identification. If this midrash was initially composed during the Middle Ages, then it is possible they meant the topaz of the Middle Ages, which, as I mentioned above, was "used to refer to any yellow gemstone." (This is a similar story to the one for bareqet, hyacinth, which in the Middle Ages referred to yellow gemstones from East India, rather than blue sapphire.)

LinkWithin

Blog Widget by LinkWithin