Monday, November 15, 2004

The Rambam about sheratzim of the water

from the copepod department:

הלכות מאכלות אסורות פרק ב

יא [יב] האוכל כזית משרץ המים--לוקה מן התורה, שנאמר "אל תשקצו, את נפשותיכם, בכל השרץ, השורץ; ולא תיטמאו בהם" (ויקרא יא,מג): הרי כלל בלאו זה, שרץ הארץ ושרץ העוף ושרץ המים. איזה הוא שרץ המים--אלו הברייות הקטנות כמו התולעים והעלוקה שבמים, והברייות הגדולות ביותר שהן חיות הים: כללו של דבר--כל שאינו בצורת הדגים לא דג טמא ולא דג טהור, כגון כלב המים והדלפון והצפרדע וכיוצא בהן.

11: One who eats an olive's measure of a sheretz (swarming creature) of the water -- is lashed as a matter of Biblical law, as it stated in Vayikra 11:42, אַל-תְּשַׁקְּצוּ, אֶת-נַפְשֹׁתֵיכֶם, בְּכָל-הַשֶּׁרֶץ, הַשֹּׁרֵץ; וְלֹא תִטַּמְּאוּ בָּהֶם, וְנִטְמֵתֶם בָּם - "Ye shall not make yourselves detestable with any swarming thing that swarmeth, neither shall ye make yourselves unclean with them, that ye should be defiled thereby."

{Note: the full context of the pasuk is as follows:
מא וְכָל-הַשֶּׁרֶץ, הַשֹּׁרֵץ עַל-הָאָרֶץ--שֶׁקֶץ הוּא, לֹא יֵאָכֵל. 41 And every swarming thing that swarmeth upon the earth is a detestable thing; it shall not be eaten.
מב כֹּל הוֹלֵךְ עַל-גָּחוֹן וְכֹל הוֹלֵךְ עַל-אַרְבַּע, עַד כָּל-מַרְבֵּה רַגְלַיִם, לְכָל-הַשֶּׁרֶץ, הַשֹּׁרֵץ עַל-הָאָרֶץ--לֹא תֹאכְלוּם, כִּי-שֶׁקֶץ הֵם. 42 Whatsoever goeth upon the belly, and whatsoever goeth upon all fours, or whatsoever hath many feet, even all swarming things that swarm upon the earth, them ye shall not eat; for they are a detestable thing.
מג אַל-תְּשַׁקְּצוּ, אֶת-נַפְשֹׁתֵיכֶם, בְּכָל-הַשֶּׁרֶץ, הַשֹּׁרֵץ; וְלֹא תִטַּמְּאוּ בָּהֶם, וְנִטְמֵתֶם בָּם. 43 Ye shall not make yourselves detestable with any swarming thing that swarmeth, neither shall ye make yourselves unclean with them, that ye should be defiled thereby.
מד כִּי אֲנִי ה, אֱלֹהֵיכֶם, וְהִתְקַדִּשְׁתֶּם וִהְיִיתֶם קְדֹשִׁים, כִּי קָדוֹשׁ אָנִי; וְלֹא תְטַמְּאוּ אֶת-נַפְשֹׁתֵיכֶם, בְּכָל-הַשֶּׁרֶץ הָרֹמֵשׂ עַל-הָאָרֶץ. 44 For I am the LORD your God; sanctify yourselves therefore, and be ye holy; for I am holy; neither shall ye defile yourselves with any manner of swarming thing that moveth upon the earth.
מה כִּי אֲנִי ה, הַמַּעֲלֶה אֶתְכֶם מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם, לִהְיֹת לָכֶם, לֵאלֹהִים; וִהְיִיתֶם קְדֹשִׁים, כִּי קָדוֹשׁ אָנִי. 45 For I am the LORD that brought you up out of the land of Egypt, to be your God; ye shall therefore be holy, for I am holy.

Pasuk 43 does not specify the sheretz that swarms on the earth, and is thus a good pasuk to be used to speak also of water sheratzim.
}

Behold there is gathered in this prohibition {in pasuk 43} the sheretz of the land and the sheretz of the flying creatures and the sheretz of the water.

Which are the sheretz of the water? These are {include} the small creatures such as the worms and the leech of the water, and the greatly large creatures which are the Sea Creatures: The rule of the matter - all that does not have the form of the fish is not an unclean fish nor a clean fish, such as the seal, the dolphin, the frog and those like them.

{We can basically skip to #17, but I will translate the intervening ones anyway.}

יב [יג] אלו המינין הנבראין באשפות ובגופי הנבילות כגון רימה ותולעה וכיוצא בהן, שאינן נבראין מזכר ונקבה אלא מן הגללים שהסריחו וכיוצא בהן--הן הנקראין רומש על הארץ; והאוכל מהן כזית--לוקה, שנאמר "ולא תטמאו את נפשותיכם, בכל השרץ הרומש על הארץ" (ויקרא יא,מד), ואף על פי שאינן פרין ורבין. אבל "השרץ, השורץ על הארץ" (ויקרא יא,מא; ויקרא יא,מב), הוא שפורה ורובה מזכר ונקבה.

{Spontaneous generation:}
12: These species which are created in the heaps and in the bodies of carcasses, such as rima and tole'a and those like them, that are not created from a male and female but from the dung that spoils and the like -- those are called "creeping on the land"; and he that eats of them an olive's measure -- is lashed, as is stated in Vayikra 11:44, וְלֹא תְטַמְּאוּ אֶת-נַפְשֹׁתֵיכֶם, בְּכָל-הַשֶּׁרֶץ הָרֹמֵשׂ עַל-הָאָרֶץ - "neither shall ye defile yourselves with any manner of swarming thing (sheretz) that moveth upon the earth." And even though they are not fruitful and multiplying. However, הַשֶּׁרֶץ הַשֹּׁרֵץ עַל-הָאָרֶץ - the sheretz which swarms (shoretz) on the land (as in pesukim 11:41 and 11:42) - this is the one that is fruitful and multiplies from a male and female.

{That is, when the pasuk uses the verb רֹמֵשׂ, move/creep it refers to spontaneously generated creatures, but when it uses the verb שֹּׁרֵץ, swarm, it refers to non-spontaneously generated creatures.
This makes sense, since שרץ may be associated with פריה ורביה, as we see in Shemot 1:7:
וּבְנֵי יִשְׂרָאֵל, פָּרוּ וַיִּשְׁרְצוּ וַיִּרְבּוּ וַיַּעַצְמוּ--בִּמְאֹד מְאֹד; וַתִּמָּלֵא הָאָרֶץ, אֹתָם.
"And the children of Israel were fruitful, and increased abundantly - וַיִּשְׁרְצוּ - and multiplied, and waxed exceeding mighty; and the land was filled with them."
}

יג [יד] אלו המינין הנבראין בפירות ובמאכלות, אם פירשו ויצאו לארץ--אף על פי שחזרו לתוך האוכל--מי שאכל מהן כזית, לוקה: שנאמר "לכל השרץ, השורץ על הארץ--לא תאכלום, כי שקץ הם" (ויקרא יא,מב), לאסור אלו שפירשו לארץ. אבל אם לא פירשו, מותר לאכול הפרי והתולעת שבתוכו.

13: Those species which are created {J: not clear if this means spontaneously - seems not to matter. say eggs or larvae were deposited in the fruit} in fruits and foodstuffs, if they separate and go to the earth -- even though they return to the food -- one who eats from them an olive's measure is lashed, as it states in Vayikra 11:42 - לְכָל-הַשֶּׁרֶץ, הַשֹּׁרֵץ עַל-הָאָרֶץ--לֹא תֹאכְלוּם, כִּי-שֶׁקֶץ הֵם - "even all swarming things that swarm upon the earth, them ye shall not eat; for they are a detestable thing." But if they did not separate, it is permitted to eat the fruit and the worm which is in it.

יד [טו] במה דברים אמורים, שהתליע האוכל אחר שנעקר מן הארץ. אבל אם התליע והוא מחובר--אותה התולעת אסורה כאילו פירשה לארץ, שעל הארץ נבראת; ולוקין עליה. ואם ספק, אסורה; לפיכך כל מיני פירות שדרכן להתליע כשהן מחוברין--לא יאכל עד שיבדוק הפרי מתוכו, שמא יש בו תולעת. ואם שהה הפרי אחר שנעקר שנים עשר חודש--אוכל בלא
בדיקה, שאין תולעת שבו מתקיימת שנים עשר חודש.

14: In regards to what are these matters said? When the food became wormy after it was separated from the ground. But if it became wormy and is still connected -- that worm is forbidden as if it had separated to {crawl on} the earth, for on the earth it was created; and we lash for this. And if there is doubt it it forbidden; therefore all types of fruits whose way it is to become wormy while they are still connected -- one should not eat until he inspects inside the fruit lest there is a worm. And if he stores the fruit after it is picked, 12 months -- he may eat without inspecting it, for a worm within it will not last 12 months.

טו [טז] פירשו לאוויר ולא נגעו בארץ, או שפירשו מקצתן לארץ, או שפירשו אחר שמתו, או שנמצאת תולעת על הגרעינה
מבפנים, או שיצאו מתוך האוכל לתוך אוכל אחר--כל אלו אסורין מספק, ואין לוקין עליהן.

15: If they separated (from the food) to the air and did not touch the ground, or it only a part of them {a part of the sheretz} separated to the ground, or they separated after they died, or a worm was found on the seed within, or they went from one food to another food -- all of these are forbidden out of doubt, and we do not lash for them.

טז [יז] תולעת הנמצאת במעי הדגים, ובמוח שבראש הבהמה, והנמצאת בבשר--אסורה; אבל דג מליח שהתליע, הרי התולעת
שבו מותרת, שהן כפירות שהתליעו אחר שנעקרו מן הארץ, שמותר לאוכלן כולן כאחת בתולעת שבתוכן.

16: A worm found in the innards of fish and in the brain in the head of animals and which is found in the flesh -- is forbidden; however, a salted fish that became wormy, the worms in it arepermitted, for they are like fruit that became wormy after being detached from the ground, which are permitted to eat all of the them at once, with the worm that is in them.

יז וכן המים שבכלים שהשריצו--הרי אותן השרצים מותרין לשתותן עם המים, שנאמר "כול אשר לו סנפיר וקשקשת במים, בימים ובנחלים--אותם תאכלו" (ויקרא יא,ט): כלומר במים בימים ובנחלים הוא שאתה אוכל את שיש לו, ואין אתה אוכל את שאין לו; אבל בכלים--בין שיש לו בין שאין לו, מותר.

17: And so too the the water in vessels which developed sheratzim -- behold, these sheratzim are permitted to be drunk together with the water {J: as opposed to removing them and consuming them}, as it states in Vayikra 11:9: אֶת-זֶה, תֹּאכְלוּ, מִכֹּל, אֲשֶׁר בַּמָּיִם: כֹּל אֲשֶׁר-לוֹ סְנַפִּיר וְקַשְׂקֶשֶׂת בַּמַּיִם, בַּיַּמִּים וּבַנְּחָלִים--אֹתָם תֹּאכֵלוּ. -- "[These may ye eat of all that are in the waters:] whatsoever hath fins and scales in the waters, in the seas, and in the rivers, them may ye eat." That is to say, in the waters, in the seas, and in the rivers - those are the ones that you eat the ones that have {fins and scales} and you don't eat those that do not have {fins and scales}; However, in the vessels, whether they have or do not have {fins or scales}, they are permitted.

יח שרץ המים הנברא בשיחין ובבורות ובמערות--הואיל ואינן מים נובעין, והרי הן עצורים--הרי הן כמים שבכלים, ומותר; ושוחה ושותה ואינו נמנע, ואף על פי שבולע בשעת שתייה מאותן השרצים הדקים.

18: The sheretz of the water which is created in ditches, cisterns, and cavities -- since they are not flowing water, and they are stopped, they are like water that is in vessels, and are permitted; and one may scoop upand drink and not refrain, even though he swallows at the time of drinking from those tiny sheratzim.

יט במה דברים אמורים, שלא פירשו ממקום ברייתן. אבל אם פירש השרץ--אף על פי שחזר לתוך הכלי או לתוך הבור, אסור: פירש לדופני החבית, וחזר ונפל לתוך המים או לתוך השיכר--מותר; וכן אם פירש לדופני הבור או המערה, וחזר למים--מותר.

19: In regards to what are these matters said - regarding those that did not separate from the place of their creation. However, if the sheretz separated -- even if it returned to the vessel or to the pit, it is forbidden. If is separates to the walls of the chavit (something akin to a barrel, made of clay) and returns and falls into the water or into the ale -- it is permitted. And so too if it separated to the walls of the the pit or the cavity, and returns to the water, it is permitted.

כ המסנן את היין או את החומץ או את השיכר, ואכל מן היבחושין או היתושין והתולעת שסינן--לוקה משום שרץ המים, או שרץ העוף ושרץ המים: ואפילו חזרו לכלי אחר שסיננן, שהרי פירשו ממקום ברייתן. אבל אם לא סינן, שותה ואינו נמנע, כמו
שפירשנו.

20: One who filters wine or vinegar or ale and eats from the gnats or the worms that he filtered, he is lashed because of sheretz of the water, or sheretz of flying creatures and sheretz of the water. And even if they returned to the vessel after he filtered them, for they separated from the place of their creation. But if he did not filter, he may drink and need not refrain, as we have explained.

כא זה שאמרנו בפרק זה, האוכל כזית--בשאכל כזית מבריה גדולה, או שצירף מעט מבריה זו ומעט מבריה זו שבמינה עד שאכל כזית. אבל האוכל בריה טמאה בפני עצמה כולה--הרי זה לוקה מן התורה, ואפילו הייתה פחותה מכחרדל, בין שאכלה מתה, בין שאכלה חיה; ואפילו סרחה הבריה, ונשתנת צורתה--הואיל ואכלה כולה, לוקה. [כב] נמלה שחסרה אפילו אחת מרגליה, אינו לוקה עליה אלא בכזית.

21: This that we have said in this chapter, one who eats an olive's measure -- is when he eats an olive's measure from a large creature, or combines a little from this creature and a little from that creature from the same type until he eats an olive's measure. But, if he eats an impure beria` (creature) by itself in its entirety -- behold he is lashed as a matter of Biblical law, even if it is smaller than a mustard {seed}, whether he ate it alive or dead, and even if the the creature decomposed and its appearance has changed -- since he ate it in its entirety, he is lashed. [22] An ant that is missing even a single one of its legs, he is not lashed for it unless it is an olive's measure.

No comments:

LinkWithin

Blog Widget by LinkWithin