Friday, November 12, 2004

+1 = masechet ketubot;

הדרן עלך שני דייני גזילות!
(13th perek yerushalmi ketubot)
וסליקא לה מסכתא דכתובות!

On to masechet nedarim! Shabbat Shalom to all.

No comments:

LinkWithin

Blog Widget by LinkWithin