Wednesday, November 10, 2004

+3 ketubot;

הדרן עלך מי שהיה נשוי!
הדרן עלך אלמנה ניזונת!
הדרן עלך הנושא את השאה!
(perakim 10-12 of yerushalmi ketubot)

No comments:

LinkWithin

Blog Widget by LinkWithin