Sunday, August 14, 2005

Midrash Rabba - Eicha - Petichata - 5

ה רבי אבהו בשם ר' יוסי בר חנינא פתח
(יחזקאל כ"ד)לכן כה אמר ה' אוי עיר הדמים
אוי מן קמי דקרתא דשפכו דמים בגווה
סיר אשר חלאתה בה
דחפשושיתה בגווה
וחלאתה לא יצאת ממנה
וחפשושיתה לא נפקת מן גווה
לנתחיה לנתחיה הוציאה
מטליות מטליות היו גולים
כיצד גלו?
ר' אלעזר אומר שבט ראובן ושבט גד גלו תחלה
ר' שמואל בר נחמן אומר שבט זבולן ושבט נפתלי גלו תחלה

הה"ד (ישעיה ח')כעת הראשון הקל ארצה זבולון וארצה נפתלי
ומה מקיים ר' אלעזר קרייה דר' שמואל בר נחמן?
אלא כעת שגלו שבט ראובן וגד כך גלו שבט זבולון ושבט נפתלי

Rabbi Abahu citing Rabbi Yossi bar Chanina began: {Yechezkel 24:6}:

ו לָכֵן כֹּה-אָמַר ה אלקים, אוֹי עִיר הַדָּמִים--סִיר אֲשֶׁר חֶלְאָתָה בָהּ, וְחֶלְאָתָהּ לֹא יָצְאָה מִמֶּנָּה; לִנְתָחֶיהָ לִנְתָחֶיהָ הוֹצִיאָהּ, לֹא-נָפַל עָלֶיהָ גּוֹרָל. 6 Wherefore thus saith the Lord GOD: Woe to the bloody city, to the pot whose filth is therein, and whose filth is not gone out of it! bring it out piece by piece; no lot is fallen upon it.
Woe from before the city in which blood is spilled.


ו לָכֵן כֹּה-אָמַר ה אלקים, אוֹי עִיר הַדָּמִים--סִיר אֲשֶׁר חֶלְאָתָה בָהּ, וְחֶלְאָתָהּ לֹא יָצְאָה מִמֶּנָּה; לִנְתָחֶיהָ לִנְתָחֶיהָ הוֹצִיאָהּ, לֹא-נָפַל עָלֶיהָ גּוֹרָל. 6 Wherefore thus saith the Lord GOD: Woe to the bloody city, to the pot whose filth is therein, and whose filth is not gone out of it! bring it out piece by piece; no lot is fallen upon it.
that its sediment {=lower classes} are {remain} within her.

ו לָכֵן כֹּה-אָמַר ה אלקים, אוֹי עִיר הַדָּמִים--סִיר אֲשֶׁר חֶלְאָתָה בָהּ, וְחֶלְאָתָהּ לֹא יָצְאָה מִמֶּנָּה; לִנְתָחֶיהָ לִנְתָחֶיהָ הוֹצִיאָהּ, לֹא-נָפַל עָלֶיהָ גּוֹרָל. 6 Wherefore thus saith the Lord GOD: Woe to the bloody city, to the pot whose filth is therein, and whose filth is not gone out of it! bring it out piece by piece; no lot is fallen upon it.
and whose sediment {lower classes} do not go out from it.


ו לָכֵן כֹּה-אָמַר ה אלקים, אוֹי עִיר הַדָּמִים--סִיר אֲשֶׁר חֶלְאָתָה בָהּ, וְחֶלְאָתָהּ לֹא יָצְאָה מִמֶּנָּה; לִנְתָחֶיהָ לִנְתָחֶיהָ הוֹצִיאָהּ, לֹא-נָפַל עָלֶיהָ גּוֹרָל. 6 Wherefore thus saith the Lord GOD: Woe to the bloody city, to the pot whose filth is therein, and whose filth is not gone out of it! bring it out piece by piece; no lot is fallen upon it.
district by district they were exiled.

How were they exiled?
Rabbi Eleazar says: The tribe of Reuven and the tribe of Gad were exiled first.
Rabbi Shmuel bar Nachman says: The tribe of Zevulun and the tribe of Naftali were exiled first.

This is what is written {Yeshaya 8:23 - the last pasuk of the perek}

כג כִּי לֹא מוּעָף, לַאֲשֶׁר מוּצָק לָהּ, כָּעֵת הָרִאשׁוֹן הֵקַל אַרְצָה זְבֻלוּן וְאַרְצָה נַפְתָּלִי, וְהָאַחֲרוֹן הִכְבִּיד--דֶּרֶךְ הַיָּם עֵבֶר הַיַּרְדֵּן, גְּלִיל הַגּוֹיִם. 23 For is there no gloom to her that was stedfast? Now the former hath lightly afflicted the land of Zebulun and the land of Naphtali, but the latter hath dealt a more grievous blow by the way of the sea, beyond the Jordan, in the district of the nations.
{which we may read as the land of Zevulun and Naftali being kaEt haRishon, first.}

And what will Rabbi Eleazar do with the verse of Rabbi Shmuel bar Nachman?
Rather {he would say} at the time the tribe of Reuven and Gad were exiled so were exiled the tribe of Zevulun and the tribe of Naftali.

(שם )והאחרון הכביד
ר' אבא בר כהנא אמר הממם כבמכביד
הה"ד (שם י"ד)וטאטאתיה במטאטא השמד
{The pasuk in Yeshaya continues:}
כג כִּי לֹא מוּעָף, לַאֲשֶׁר מוּצָק לָהּ, כָּעֵת הָרִאשׁוֹן הֵקַל אַרְצָה זְבֻלוּן וְאַרְצָה נַפְתָּלִי, וְהָאַחֲרוֹן הִכְבִּיד--דֶּרֶךְ הַיָּם עֵבֶר הַיַּרְדֵּן, גְּלִיל הַגּוֹיִם. 23 For is there no gloom to her that was stedfast? Now the former hath lightly afflicted the land of Zebulun and the land of Naphtali, but the latter hath dealt a more grievous blow by the way of the sea, beyond the Jordan, in the district of the nations.
He confounded them like a broom {mechabed}.

This is what is written {Yeshaya 14:23}:

כג וְשַׂמְתִּיהָ לְמוֹרַשׁ קִפֹּד, וְאַגְמֵי-מָיִם; וְטֵאטֵאתִיהָ בְּמַטְאֲטֵא הַשְׁמֵד, נְאֻם ה צְבָאוֹת. 23 I will also make it a possession for the bittern, and pools of water; and I will sweep it with the besom {=broom} of destruction, saith the LORD of hosts. {S}
{We now return to the end of the pasuk in Yechezkel.}

to be continued...

לא נפל עליה גורל
ר' נחמן בשם ר' אחא אמר מהו לא נפל עליה גורל?
אמר הקב"ה רשעה שהפלתי קלסים על אומות העולם להגלותם לא גלו ואתם למה גליתם?

{Yechezkel 24:6}:
ו לָכֵן כֹּה-אָמַר ה אלקים, אוֹי עִיר הַדָּמִים--סִיר אֲשֶׁר חֶלְאָתָה בָהּ, וְחֶלְאָתָהּ לֹא יָצְאָה מִמֶּנָּה; לִנְתָחֶיהָ לִנְתָחֶיהָ הוֹצִיאָהּ, לֹא-נָפַל עָלֶיהָ גּוֹרָל. 6 Wherefore thus saith the Lord GOD: Woe to the bloody city, to the pot whose filth is therein, and whose filth is not gone out of it! bring it out piece by piece; no lot is fallen upon it.
Rav Nachman citing Rav Acha: What is mean by "no lot is fallen upon it?"
Hashem said: The evil that called out for the nations of the world to be exiled {*}, and they were not exiled. And you, why were you exiled?

כי דמה בתוכה הי'
כל כך למה?
להעלות חמה
ר' יודן שאל לר' אחא א"ל היכן הרגו ישראל את זכריה בעזרת ישראל או בעזרת נשים?
אמר לו לא בעזרת ישראל ולא בעזרת נשים אלא בעזרת הכהנים
ולא נהגו בדמו לא כדם איל ולא כדם צבי
שבדם צבי ובדם איל כתיב (ויקרא י"ז)ושפך את דמו וכסהו בעפר
ברם הכא כתיב (יחזקאל כ"ד)כי דמה בתוכה היה, על צחיח סלע שמתהו לא שפכתהו על הארץ לכסות עליו עפר

{Yechezkel 24:7}:
כִּי דָמָהּ בְּתוֹכָהּ הָיָה, עַל-צְחִיחַ סֶלַע שָׂמָתְהוּ; לֹא שְׁפָכַתְהוּ עַל-הָאָרֶץ, לְכַסּוֹת עָלָיו עָפָר. 7 For her blood is in the midst of her; she set it upon the bare rock; she poured it not upon the ground, to cover it with dust;
All of this for what?

{Yechezkel 24:8}:
ח לְהַעֲלוֹת חֵמָה לִנְקֹם נָקָם, נָתַתִּי אֶת-דָּמָהּ עַל-צְחִיחַ סָלַע--לְבִלְתִּי, הִכָּסוֹת 8 that it might cause fury to come up, that vengeance might be taken, I have set her blood upon the bare rock, that it should not be covered. {P}
Rabbi Yudan asked Rabba Acha - He said to him: Where did the Israelites kill Zecharia? In the ezrat yisrael or the ezrat nashim?
He said to him: Not in the the ezrat yisrael and not in the ezrat nashim, but in the ezrat haKohanim, and they did not treat his blood not like the blood of a hart, nor like the blood of a deer.
For by the blood of a deer and the blood of a hart it is written {Vayikra 17:13}:

יג וְאִישׁ אִישׁ מִבְּנֵי יִשְׂרָאֵל, וּמִן-הַגֵּר הַגָּר בְּתוֹכָם, אֲשֶׁר יָצוּד צֵיד חַיָּה אוֹ-עוֹף, אֲשֶׁר יֵאָכֵל--וְשָׁפַךְ, אֶת-דָּמוֹ, וְכִסָּהוּ, בֶּעָפָר. 13 And whatsoever man there be of the children of Israel, or of the strangers that sojourn among them, that taketh in hunting any beast or fowl that may be eaten, he shall pour out the blood thereof, and cover it with dust.

while here it is written {Yechezkel 24:7}:

ז כִּי דָמָהּ בְּתוֹכָהּ הָיָה, עַל-צְחִיחַ סֶלַע שָׂמָתְהוּ; לֹא שְׁפָכַתְהוּ עַל-הָאָרֶץ, לְכַסּוֹת עָלָיו עָפָר. 7 For her blood is in the midst of her; she set it upon the bare rock; she poured it not upon the ground, to cover it with dust;

ד"א לכן כה אמר ה' אוי עיר הדמים
אוי מן קמי דקרתא דשפכי דמה לגווה
גם אני אגדיל המדורה
ארבה בפורענות
הרבה העצים
אלו הלגיונות
הדלק האש
אלו המלכים
התם הבשר
זה הצבור
והרקח המרקחה :
ר' יהושע ור' נחמיה בשם ר' אחא אמרי לפי שהיו כל ישראל אומרים נבוכדנצר כנס כל ממונו של עולם ולממון שלנו הוא צריך?
אמר הקדוש ברוך הוא חייכם שאני עושה ממונכם חביב עליו כמו בשמים הללו שהן עולין בסעודה
והעצמות יחרו
את מוצא בשעה שגלו ישראל היה גופן תוסס כהדא מרקחתא
והעמידה על גחליה ריקה
אמר רבי אלעזר אלו נאמר שבורה לא היה לה תקנה לעולם וכשהוא אומר ריקה כל כלי שהוא ריקן סופו להתמלאות
כל כך למה?
למען תחם וחרה נחשתה ונתכה בתוכה וגו'
כיון שחטאו גלו
וכיון שגלו התחיל ירמיה מקונן עליהם איכא ישבה בדד
Another explanation:
{Yechezkel 24:9}:
ט לָכֵן, כֹּה אָמַר ה אלקים, אוֹי, עִיר הַדָּמִים; גַּם-אֲנִי, אַגְדִּיל הַמְּדוּרָה. 9 Therefore thus saith the Lord GOD: Woe to the bloody city! I also will make the pile great,
Woe from before the city that I have spilled her blood within her.

ט לָכֵן, כֹּה אָמַר ה אלקים, אוֹי, עִיר הַדָּמִים; גַּם-אֲנִי, אַגְדִּיל הַמְּדוּרָה. 9 Therefore thus saith the Lord GOD: Woe to the bloody city! I also will make the pile great,
I will increase in punishments.
{Yechezkel 24:10}:
י הַרְבֵּה הָעֵצִים הַדְלֵק הָאֵשׁ, הָתֵם הַבָּשָׂר; וְהַרְקַח, הַמֶּרְקָחָה, וְהָעֲצָמוֹת, יֵחָרוּ. 10 heaping on the wood, kindling the fire, that the flesh may be consumed; and preparing the mixture, that the bones also may be burned;
These are the legions.
י הַרְבֵּה הָעֵצִים הַדְלֵק הָאֵשׁ, הָתֵם הַבָּשָׂר; וְהַרְקַח, הַמֶּרְקָחָה, וְהָעֲצָמוֹת, יֵחָרוּ. 10 heaping on the wood, kindling the fire, that the flesh may be consumed; and preparing the mixture, that the bones also may be burned;

These are the kings.
י הַרְבֵּה הָעֵצִים הַדְלֵק הָאֵשׁ, הָתֵם הַבָּשָׂר; וְהַרְקַח, הַמֶּרְקָחָה, וְהָעֲצָמוֹת, יֵחָרוּ. 10 heaping on the wood, kindling the fire, that the flesh may be consumed; and preparing the mixture, that the bones also may be burned;
This is the populace.
י הַרְבֵּה הָעֵצִים הַדְלֵק הָאֵשׁ, הָתֵם הַבָּשָׂר; וְהַרְקַח, הַמֶּרְקָחָה, וְהָעֲצָמוֹת, יֵחָרוּ. 10 heaping on the wood, kindling the fire, that the flesh may be consumed; and preparing the mixture, that the bones also may be burned;
Rabbi Yehoshua and Rabbi Nechemia citing Rabbi Acha said: Because all of Israel would say, "Nevuchadnezzar has collected all of the money of the world, and he has need of our money?" {such that he would attack?}
Hashem said: By your lives! I will make your money desirable to him like these spices which they bring in to the meal.

י הַרְבֵּה הָעֵצִים הַדְלֵק הָאֵשׁ, הָתֵם הַבָּשָׂר; וְהַרְקַח, הַמֶּרְקָחָה, וְהָעֲצָמוֹת, יֵחָרוּ. 10 heaping on the wood, kindling the fire, that the flesh may be consumed; and preparing the mixture, that the bones also may be burned;

You find that at the time Israel was exiled their bodies bubbled like that mixture {merkachta}.
{Yechezkel 24:11}:
יא וְהַעֲמִידֶהָ עַל-גֶּחָלֶיהָ, רֵקָה: לְמַעַן תֵּחַם וְחָרָה נְחֻשְׁתָּהּ, וְנִתְּכָה בְתוֹכָהּ טֻמְאָתָהּ--תִּתֻּם, חֶלְאָתָהּ. 11 then will I set it empty upon the coals thereof, that it may be hot, and the bottom thereof may burn, and that the impurity of it may be molten in it, that the filth of it may be consumed.
Rabbi Eleazar said: Had it said "broken" {shevura} there would have never been a fix. And once it states "empty," any vessel which is empty, in the end it will be filled.
All of this, for what?

יא וְהַעֲמִידֶהָ עַל-גֶּחָלֶיהָ, רֵקָה: לְמַעַן תֵּחַם וְחָרָה נְחֻשְׁתָּהּ, וְנִתְּכָה בְתוֹכָהּ טֻמְאָתָהּ--תִּתֻּם, חֶלְאָתָהּ. 11 then will I set it empty upon the coals thereof, that it may be hot, and the bottom thereof may burn, and that the impurity of it may be molten in it, that the filth of it may be consumed.
Once they sinned they were exiled.
And once they were exiled, Yirmiyahu began to lament upon them: (Eicha 1:1) אֵיכָה יָשְׁבָה בָדָד - "Eicha Yashva Badad", How doth sit solitary...'

No comments:

LinkWithin

Blog Widget by LinkWithin