Friday, September 10, 2004

+1 yevamot;

הדרן עלך כיצד אשת אחיו!
(perek 2 of yerushalmi yevamot)

No comments:

LinkWithin

Blog Widget by LinkWithin