Thursday, September 09, 2004

+1 yevamot;

הדרן עלך חמש עשרה נשים!
(perek 1 of yerushalmi yevamot)

No comments:

LinkWithin

Blog Widget by LinkWithin