Tuesday, April 27, 2004

Tip: How to get dafkawriter text into Word/Internet Explorer

A classmate sent me notes for classes I missed in Revel today. It was all messed up, in extended ASCII characters. It looked like this:

ëãé ìäáéï àú ñåâééúéðå, ã"ø ùèééðôìã äöéò ùìà îôåøù áãáøé ùîåàì òöîí
ùîãáø òì áéùåì òëå"í, àìà ðàîø ùäúéø àú äáùø. à"ë, ééúëï ùùîåàì ø÷
äúëååï
ìëùøåú äáùø, åàîø ùàí áà âåé åäôê àú áùø, àéï çåùùéí ùòéøá áå àéñåø.
åëê âí


I fixed this by cutting and pasting the text into notepad and saving as an HTML file, and putting <html> tags around the text, and also putting the following meta tag at the top of the HTML page:

<META HTTP-EQUIV="Content-Type"
CONTENT="text/html; CHARSET=iso-8859-8-i">

This successfully transforms the above text into:
כדי להבין את סוגייתינו, ד"ר שטיינפלד הציע שלא מפורש בדברי שמואל עצמם שמדבר על בישול עכו"ם, אלא נאמר שהתיר את הבשר. א"כ, ייתכן ששמואל רק התכוון לכשרות הבשר, ואמר שאם בא גוי והפך את בשר, אין חוששים שעירב בו איסור. וכך גם

I got the idea after finding this page on MSDN about character sets in HTML.

This should also work hopefully for Accent Express, which I want to pot to Word.

No comments:

LinkWithin

Blog Widget by LinkWithin