Wednesday, May 30, 2012

Naso sources -- 2012 edition

מראי מקומות ללימוד פרשת נשא, תשע"ב
by aliyah
rishon (Bamidbar 4:21)
sheni (4:38)
shelishi (5:1)
revii (5:11)
chamishi (7:1)
shishi (7:42)
shevii (7:72)
maftir (7:87)
haftara (Shofetim 13), with Kli Yakar, Ralbag, Malbim

by perek

meforshim - מפרשים
Judaica Press Rashi in English and Hebrew (France, 1040 - 1105) -- ואני לא באתי אלא לפשוטו של מקרא ולאגדה המיישבת דברי המקרא, דבר דבור על אופניו
Chizkuni (France, 13th century) -- see Wikipedia
Shadal (1800-1865) -- see Wikipedia entry:
 1. In plain text    here  , though not encoding some of the trup and nikkud, and omitting certain references to non-Jewish scholars.
 2. In Google book form    here , but with all that was omitted above. Also, with Shadal's Italian translation of the Chumash text.
 3. Mishtadel , an earlier and shorter commentary
 4. In determining the correct girsa of Targum Onkelos, Ohev Ger

Daat -- with Rashi, Ramban, Seforno, Ibn Ezra, Rashbam, Rabbenu Bachya, Midrash Rabba, Tanchuma+, Gilyonot
Gilyonot Nechama Leibovitz (Hebrew-- 1905-1997 -- see Wikipedia

Rav Yonasan Eibeshitz (1690-1764) -- see Wikipedia entry:
 1. Tiferes Yehonasan
 2. Chasdei Yehonasan -- not until Behaalosecha  -- chiddushim and pilpulim on midrashim, Toras Kohanim, Sifrei, and Rashi al haTorah. With supercommentary of R' Yaakov Goldshlag.
 3. Toldos Yitzchak Acharon, repeated from Rav Yonasan Eibeshitz -- not until Shlach
 4. Divrei Yehonasan -- discussing halacha and aggada together, interpreting difficult midrashim
 5. Nefesh Yehonasan -- commentary on midrashim and pilpulim + Tanchuma, and suygot in Shas connected to each parsha.
 6. Midrash Yehonasan -- on difficult midrashim

Even Shleimah -- from Rabbi Shlomo Zalman Ehrenreich
R' Saadia Gaon(882-942) -- see Wikipedia entry:
 1. Arabic translation of Torah, here  at Temanim.org. This is a beautiful PDF, with the Chumash text, Rashi, Onkelos, and Rav Saadia's Tafsir. All of these have nikkud, which is a very nice feature. It also designates the Temani and standard aliyah breaks, and two commentaries, Shemen HaMor and Chelek HaDikduk, on the kriyah, trupnikkud, and dikduk, on the basis of Yemenite manuscripts, which would be worthwhile even absent the other features. Quite excellent, overall.
 2. The same Arabic translation, the Tafsir,  here at Google books. No nikkud, Chumash text, Rashi, or Onkelos. But there is a brief supercommentary by Yosef Direnburg at the bottom of each page. 
 3. Collected commentary of Saadia Gaon on Torah, selected from the writings of various Rishonim and from his commentaries on other works.

Abarbanel  (Portugal, Italy, 1437-1508) -- see Wikipedia -- there is a section on his exegesis
Rashbam (and here(France, 1085-1158) -- see Wikipedia
Torah Temimah (and in English - Rabbi Baruch HaLevi Epstein (Lithuania, 1860-1941) -- see Wikipedia entry -- "a commentary on the Torah and the Five Megillot citing all quotes of a particular verse in the Oral Torah (Talmud or Midrash), and giving textual explanations."
Kli Yakar (and here-- Rabbi Shlomo Ephraim ben Aaron Luntschitz (Lenczyk, Lublin, Lvov, (1550 – 1619). See Wikipedia.
Zohar, with English translation

Baal HaTurim (Germany, Spain, 1269-1343) -- see Wikipedia entry:
 1. Baal Haturim - short, consisting of gematriot and the like
 2. Baal Haturim (HaAruch), consisting of perushim, often drawn from Ramban
 3. Torat Hatur -- when the Tur (in his halachic work) cites pesukim from this parasha. Not very helpful, IMHO. Though the supercommentary on the Tur on the bottom is nice.
Ibn Janach  (Spain, 990-1050) -- see Wikipedia 
Rabbenu Ephraim -- (France, 12th and 13th century) -- see Jewish Encyclopedia entry --  "He was the author of "Perush 'al ha-Torah," which consists chiefly of gemaṭria and "noṭariḳon." He largely followed Eleazar of Worms."
Rabbi Yosef Ibn Caspi -- (Provence, Egypt and elsewhere, 1279-140) -- A pashtan and rationalist Jewish philosopher. References Rambam, Ibn Ezra, and Abarbanel. He also focuses on dikduk and trup. See Wikipedia.
 1. Ibn Caspi  -- in Mishneh Kesef, volume 2 -- a running commentary with generally short comments on pesukim, though with occasional long discourses.
 2. Ibn Caspi - Tiras Kesef -- lengthy discourses on philosophical points raised in the parsha.
 3. His supercommentary on Ibn Ezra,  different from his commentary  (here and here) -- explaining the sodot of Ibn Ezra
Ralbag  (France, 1288 - 1344) -- medieval Jewish philosopher. See Wikipedia
Dubno Maggid  -- (Lithuania, 1740 - 1804) -- see Wikipedia entry. Ohel Yaakov, "a homiletic commentary on the Pentateuch abounding with graphic parables"
Imrei Shafer, Rav Shlomo Kluger  (Poland, Galicia, 1783-1869)
Ateret Zekeinim -- Rabbi Aryeh Leib Consiger {?}
Mei Noach -- R' Noach Koenigsburg
Arugat HaBosem -- R' Moshe ben R' Amram Greenwald (Ukraine, 1853-1910), student of Ksav Sofer. See Wikipedia 
R' Yosef Bechor Shor (France, 12th century). See Wikipedia entry. Student of Rabbenu Tam. "Even more than Rashi, to whose exegetical school he belonged, he confined himself to literal interpretations (peshat). Anticipating later Biblical criticism, he assumed the presence of duplicate narratives in the Bible, and he strove to give rational explanations to the miraculous stories."
Meiri (Catalan, 1249 – 1310) -- see Wikipedia entry. This is a collected commentary, culled from his other works.
Ibn Gabirol -- not until Behaaloscha  (Spain, 1040-1058) -- see Wikipedia
Rabbenu Yonah -- not until Behaaloscha (Catalan, died 1263) -- see Wikipedia
Seforno  (Italy, 1475-1550) -- see Wikipedia

Gra (Lithuania, 1720-1797) -- see Wikipedia entry

Sefer Zikaron of Ritva -- not until Chukas (Spain, 1250–1330) -- see Wikipedia

Malbim (1809-1879) -- Wikipedia entry
 1. Malbim , Eretz Chemda -- a running commentary on the parsha, based on the Midrash
 2. Malbim - haTorah veHamitzvah -- "analytical and innovative commentary on the Pentateuch and the midrash halakha (Warsaw, 1874–80), including the linguistic guide Ayelet ha-Shachar on differences between similar terms in Hebrew"

Chiddushei HaGriz  - The Brisker Rov (1886-1959) -- Wikipedia
Noam Elimelech  -Rabbi Elimelech of Lyzhansk (1717-1787) -- Wikipedia
Michlal Yofi   -- Rabbi Shlomo Ibn Melech (Fez, Constantinople, 1548) -- "a learned compiler of the older, grammatical exegetes" -- primarily Radak-based.
Tzror Hamor -- "containing interpretations according to both the ordinary sense and the mystical method of the Zohar" -- Rabbi Avraham Sabba (Spain, Portugal, 1440-1508) -- see Wikipedia
R' Eleazer miGermayza - that is, of Worms. The Rokeach. (1176-1238). See Jewish Encyclopedia entry. This is a collection from his various works, put to the parsha.
Tanach with He'emek Davar -- Netziv  -- (Russia, Poland, 1816-1893) -- see Wikipedia
Nachalas Yaakov -- R' Yaakov ben Yaakov Moshe of Lissa -- not until Behaalotecha  (Poland, 1760-1832) -- see Wikipedia
Divrei Emes -- Chozeh mi-Lublin  (Poland, 1745-1815) -- see Wikipedia
Ramchal  (Italy, 1707-1746) -- see Wikipedia
Or Hameir, R' Zev Wolf of Zhitomir (d. 1797)
Alshich  (Turkey, Safed, 1508-1593) -- see Wikipedia
Chida  (Israel, but traveled around Europe, 1724-1806) -- see Wikipedia
Akedat Yitzchak  -- Rabbi Yitzchak Arama (Spain, 1420-1494) -- see Wikipedia
Melo HaOmer -- R. Aryeh Leib b. Moses Zuenz (1773-1883)
Baalei Bris Avraham  Rabbi Abraham ben Mordechai Azulai (c. 1570–1643). See Wikipedia 
Rav Yosef Karo (1543-1620) -- see Wikipedia  

Chasam Sofer (1762-1839) -- see Wikipedia entry
 1. Derashos Chasam Sofer
 2. Chasam Sofer al HaTorah

Tziyuni  -- (Mid-15th century kabbalist) -- see Jewish Encyclopedia
Rikanti  (Italy, 1250-1310) -- see Wikipedia
Daat Soferim - Rav Chaim Dov Rabinowitz (Lithuania, Israel, 1909–2001) -- see Wikipedia entry, which also describes the character of the work
Rabbi Yehoshua Ibn Shoiv, a student of the Rashba 
Maharsham -- Techeilet Mordechai -- Rabbi Sholom Mordechai Schwadron(1835–1911) -- see Wikipedia
Mat'amei Yitzchak (his son, Rabbi Yitzchak Schwadron)
Hamidrash veHamaaseh (Rabbi Yechezkel Lifshitz of Plotsk, 1901?)
Maaseh Shoshan (R' Asher Shoshan)
Meshech Chochma (Rabbi Meir Simcha of Dvinsk, 1843–1926) -- Wikipedia
Kli Chemdah -- R' Meshulam Yissachar Halevi Ish Horowitz (Tysmienica, Ukraine, 1804-1888)
Kli Chemdah -- R' Meir Dan Plotsky (Poland, 1866 - 1928) -- Wikipedia
Yalkut David (Chaim Dov Friedberg, Galicia, 1870-1961) -- Wikipedia
Yalkut Yehuda (R' Yehuda Leib Ginsberg, Russia, Denver, 1885-1946) -- Wikipedia
Birkas Avraham (R' Avraham Albert, current)
Damesek Eliezer (R' Eliezer Zussman Sofer, Hungary, 1839-1903) -- Wikipedia
Maggid Mishnah -- R' Menashe Klein ( Hungary, US, 1924-2011) -- Wikipedia
Rabbi Moshe Rubenstein, current 

 1. Parperet Moshe 
 2. Parperet Torah
Or Gedalyahu (R' Gedalya Schorr, Poland, US, 1910 – 1979) -- Wikipedia
Chazon Yechezkel -- (R' Yechezkel Abramsky, Russia, London, 1886 – 1976) -- Wikipedia
Baal HaTanya -- R' Shneur Zalman of Liadi (Poland, Lithuania, Russia, 1745 – 1812) -- Wikipedia  

 1. Likutei Torah -- Baal HaTanya
 2. Torah Or -- Baal HaTanya -- not until Behaalotecha
Taamei HaMitzvos -- Radvaz (see index to advance)  (1479 - 1573) -- Wikipedia
Pirkei Torah -- R' Mordechai Gifter (US, 1915 - 2001) -- Wikipedia
Or HaChaim -- R' Chaim ibn Attar (Morocco, 1696, Israel, 1743)-- Wikipedia
Kesef Nivchar, R' Margolias (printed 1712)
Kesef Nivchar, R' Pinto  (printed Venice, 1621)
Mat'amei Yaakov , R' Yaakov Fish, current
Pachad David , R' David Pinto, and his website with parsha
Rabbi Aryeh Kaplan, by perek, by parsha -- (US,1934-1983) -- see Wikipedia
Megaleh Amukos -- Rabbi Natan Neta Shapira, 1584-1633 -- don't confuse with his grandfather of the same name -- see Wikipedia entry
Petach haOhel, R' David Abuchatzeia, (1865-1929)
Rechovot HaNahar, R' Zev Wolf Tannenbaum (Hungary, 1787-1873) 
Patshegen HaDat, Rabbi Yitzchak Eliyahu Landa, the Maggid of Vilna (1781-1877)
 1. כפלים לתושיה -- לבאר מליצת המקרא  במרחביה  • בלי משגה
   וזרה מגופים וזמנים וכפילת מאמרים
   שונים • להבין הדברים נטעי  נעמנים :
 2. דברי חכמים אשר בתלמוד  ומדרשים חונים • להשכילם
   במועצות ומיפעת • כאשר חנני  החונן  לאדם דעת
 3. משל ומליצה  • יפה כתרצה • להשכיל  בם מישרים  •  מליצת  המקרא  והדברים :
Torat Maharitz, R' Yosef Tzvi Duskinsky, Slovakia, Israel, (1865-1948) -- Wikipedia
Torato shel Shem, R' Shlomo Michel Neches, US, early 1900s -- בו נמצאים כמה מאמרים ובאורים קצרים על הרבה פסוקים  בתורה. מסודרים וערוכים לפי הפרשיות לכל שבתות השנה׳ על כל סדרה וסדרה׳ הכל עפ"י דרך
 הפשט והדרוש ההגיוני.
Birchas Yitzchak -- R' Yitzchak Horowitz, Melitzer Rebbe (d. 1975) --דרושים יקרים  על סדר הפרשיות, בנויים על יסודי מאמרי חז״ל, התורה והיראה ובדרך החסידות׳ בלשון צח ומובן
Likutei Basar Likutei, R' Shmuel Alter (20th century) -- מאמרים׳ מלוקטים מילקוטים יקרי המציאות, וגם מספרים ישנים וחדשים, גם מאשר רשום בזכרוני, ששמעתי מגאונים וגדולים שונים.
Meir Einei Yesharim, R' Meir Schwartzman -- ילקוט נפלא מלא על כל גדותיו עםפנינים יקרים רעיונות והשקפות,  דברי אלקים חיים מגדולי וקדושי עליון, והרבה מאמרים אשר חדשתי ודרשתי לפני דורשי ומבקשי השם.
Vayakhel Moshe, collected and ordered by R' Moshe Hakohen Gordon, printed 1955 -- "A treasury of homiletical interpretations, stories and sayings of great rabbis and sages, with comments and biographical sketches gleaned from the works of distinguished authors."
Tzemach David, R' David Hakohen ben Akiva Rappaport, 1890-1941
Nesivos Shmuel, R' Shmuel Kushelevitz, d. 1963
Yismach Yisrael, R' Yisrael Rabinowitz, printed 1966
Oshar Aharon, R' Aharon Wolenitz, printed 1958
Mesilos Chaim, R' Chaim Elezeri (Canton, Ohio), printed 1956 - הערות  והגיונות מוסריים לתורה מסודר לפי פרשיות השבוע, "Contains Commentaries and Exposition of Torah Portions of the Week"
Otzar Derushim Nivcharim, R' Yehuda David Eisenstein, (Poland, US, 1854–1956), an anthology of midrashic literature -- Wikipedia

Toras Chaim, Rabbi Meir Blumenfeld (Newark, New Jersey, 1951) -- "Commentary and Analysis on Various Problems of Jewry As Based on the Bible"
Otzar Taamei Chazal  לענינים לסיפורים ולמצוות שבתורה, Thesaurus of Talmudical Interpretations: Contains all the interpretations of the Pentateuch as given in the Talmudim, Tosefta, Mechilta, 
Sifra, Sifre, Pesiktot, Midrash Rabba, Tanhuma and other Midrashim. It follows the order of the Pentateuch verses and is supplemented by notes and emendations. "Being well aware of many similar compilations, past and present (he mentions in his own time ha-Aggadah by Bialik and Rawnitsky, as well as Torah Temima) he differentiates all these from his own by claiming that his purely concerns biblical interpretation, rather than aggadah and mussar. The intention is to present a clear Torah commentary as seen through the words of Chazal. " Rabbi Solomon Klonitzky-Kline, New York, 1939. See On The Main Line.
Darkei Chaim -- R' Yitzchak Landa, Rav in Canton, Ohio, printed 1968
Beis Yaakov, R' Yaakov Tzvi Rabinowitz
Irin Kadishin -- R' Yisroel Friedman, Der Heiliger Ruzhiner, Ukraine, 1976-1850 -- Wikipedia
Ach Pri Tevuah, R' Tzvi Hirsch Friedman, The Lisker Rebbe, d. 1874 -- Wikipedia
Toldos Yaakov Yosef, R' Yaakov Yosef of Polonia, student of the Baal Shem Tov, 
Shaar HaPesukim -- R' Chaim Vital -- (1543-1620) -- see Wikipedia
Shmeina Lachmo, R' Uziel Meisels
Chesed LeAvraham, R' Chaim Leiberson
Toldos Noach -- R' Aharon HaKohen of Apta, late 18th century -- דרושים נאים ומתוקים על תורה 
Toldos Aharon, R' Yisrael ben Eliezer, printed in Lvov, Tamlid Muvhak of R' Levi Yitzchak of Berdichev, 1865
Birkas Yosef, R' Baruch Yosef Zack
Imrei Yoel, R' Yoel Herzog, France, early 20th century
Nachlas Tzvi, Meshulam Gross, Hungary, US (1863–1947)-- Wikipedia
Chamudei Tzvi, R' Tzvi Hirsch ben Yair, 1966, New York -- כולל ביאורים ודרושים לכל שבתות ומועדי השנה להאיר נתיב ולישר המסילה במקראי קודש ואגדות  חז״ל  ע״ד  אגדה ופלפול
Ksav Sofer, Rabbi Shmuel Sofer, son of Chasam Sofer, Hungary, 1815 - 1871 -- Wikipedia
Yodei Bina, R' Yosef Teomim
Rav Chaim Kanievsky:
 1. Taama diKra -- כולל קונטרס טעמא דקרא שנדפס בספר שיח השדה  [שי׳׳ל בשנת תשב״ט] עם תוספות מרובה על העיקר ומסודר על  סדר הפרשיות והנו״כ; והם חידושים וביאורים על התורה ועל נביאים וכתובים רובם בדרך פשוטו של מקרא ע״פ מאמרי חז"ל המפוזרים בש"ס ומדרשים וכמו שאחז״ל הובא בתוס׳ כריתות (דף י״ד) ד״ת עניים במקומם ועשירים במקום אחר. וקצתם עיפ דרוש ורמז
 2. Limichaseh Atik --  בו יבואר בעזה״י המקומות בתורה נביאים וכתובים שהפסוק סתם ולא ביאר מי ומה ומתי וכה״ג וחז"ל  בגמרא ומדרשים פירשו לנו הכונה כמו שיבואר בהקדמה אי״ה, ונסדר ע״פ סדר התנ״ך
Tiferet Naftali --  הלא המה אמרות טהורות, דברים נחמדים, חידושים יקרים ביראת ה׳ מלאים, דרושים ערבים ומתוקים, חכו ממתקים וכולו מחמדים, כלול בפרד"ס, מלא מדע חכמה  מוסר והדרכה, להלהיב לבבות  בני ישראל לעבודת השי״ת
Likutei Chaim -- חידושים וביאורים בדרך הפשט והדרוש
HaKsav veHakabbalah --  המפרש את המקראות על דרך הפשט לאחדם עם התורה שבעל פה
Nechmad veNaim -- חדושים יקרים ונפלאים בבאורי מקראות ומדרשי חז״ל, בנויים ומיוסדים על אדני התורה
 והיראה והחסידות 
Kedushas Levi -- R' Levi Yitzchak of Berditchev
Gan Raveh -- R' Hanoch Henich Ersohn:
 1. Gan Raveh: כולל ביאורים יקרים ופשטים נפלאים המפיצים אור נוגה ער הרבה דרשות חז״ל להוכיח איך הם משובצים במלאות וחסרות של  המקראות, לפקוח עינים עוברות. על הפסוקים שהם תמוהים לכאורה. להוכיח כמה  גדולים דברי חכמים שהם לנו במסורה דליכא מידי דלא רמיזא בתורה. נלקטו ונאספו מחמש מאות ספרים עתיקים ויקרי המציאות. וגם דברים נחמדים שנתחדשו ביגיעות 
 2. Motza Mayim: ירד תהומות. ומראה שנוי נוסחאות. ומקומות מקור מים רבים אבירים. שמהם נקבצו ונאספו המפוזרים. 
 3. Divrei Chanoch: בהם משולבים ומקושרים. דברים נחמדים. אשר על ידם נתקנו הדרכים ונתישרו הנתיבות ולהנות מפרי עץ החיים הנטוע •בתוך הגן, 
Naftali Seva Ratzon -- R' Naftali Hertz Ginsberg (Poland?, 1707)
Bad Kodesh (R' Baruch Fuvarsky, Rosh Yeshiva in Ponovitch)
R' Yosef ben David Ben Amram:
 1. No Em Lamikra (yet?)
 2. Be'er HaTorah
Zeev Yitraf (R' Zev Hoberman, Lakewood, current)
Yismach Yehuda -- R' Yitzchak Yehuda Jacobovics, Lakewood, current -- רעיונות ביאורים ופירושים, וגם הדרכות ולימודים, הנלמדים מפסוקי התורה, אשר נערכו וסודרו בסייעתא דשמיא, מתוך דברי רבותינו גדולי הדורות, [ולפעמים, קצת ביאורים בדבריהם], אשר מפיהם אנו חיים. בהדגשה מיוחדת על דברים שאע״ג שנאמרו לפרש פסוקי התורה, אמנם לא נכתבו לפי סדר הפרשיות, והוכנסו כאן דבר דיבור על אופניו
Toldos Yitzchak -- Rabbi Yitzchak Karo, uncle of the Mechaber (Toledo, Spain -- Yerushalayim, 1458-1535) -- Wikipedia -- ובו פשטים גם מדרשים נעימים מושבים לבו של אדם
A different Birkas Avraham

The following meforshim at JNUL. I've discovered that if you click on the icon to rotate sideways, change to only black and white, select only the portion which is text, it is eminently readable on paper.
Ralbag (pg 292)
Chizkuni (112)
Abarbanel (280)
Shach (205)
Yalkut Reuveni (pg 132)
Sefer Hachinuch (pg 108)
Aharon ben Yosef the Karaite (192)

rashi - מפרשי רש"י
Daat, Rashi In Hebrew (perek 4)
MizrachiMizrachi (on Rashi, 235)
Gur Aryeh (Maharal of Prague) -- and here
Berliner's Beur on Rashi
Commentary on Rashi by Yosef of Krasnitz
R' Yisrael Isserlin (on Rashi, 13)
Two supercommentaries on Rashi, by Chasdai Almosnino and Yaakov Kneizel
Rav Natan ben Shishon Shapira Ashkenazi (16th century), (JNUL, pg 122)
Yeriot Shlomo (Maharshal)
Moda L'Bina (Wolf Heidenheim) -- not until Behaaloscha
Mekorei Rashi (in Mechokekei Yehuda)
Sefer Zikaron - R' Avraham Bakrat -- not until Behaalosecha
Devek Tov
Manuscripts:

 1. Ktav Yad of Rashi (Rome, 1470)
 2. Another Ktav Yad  -- Rashi and other Rishonim (Munich, 1233)  
 3. And yet another Ktav Yad  (Cod Hebr 3)
 4. Rashi -- 1487
 5. Rashi, Savyonita, 1557
Otzar Laazei Rashi
R' Shmuel Chaim Goldschmidt:
 1. Ateres Rashi + Laazei Rashi -- as a running supercommentary of Rashi, inserted in between Rashi's words. With analysis and Latin character rendition of each Old French word (laaz) when it appears in Rashi.
 2. Perushim Ketzarim -- basically, a yalkut of interesting statements on each pasuk by midrashim, Rishonim and Acharonim, arranged as Q & A, sometimes forming a sugya.  Found at the end of each parasha, in the same sefer as above.
 3. Ateres HaMikra -- the same approach as Perushim Ketzarim, with different material , in a separate work.
Revid Hazahav and Geresh Carmel, the latter as a supercommentary on Rashi   
Also see Mikraos Gedolos above, which has Rashi with Sifsei Chachamim

ramban - מפרשי רמב"ן
Daat, Ramban in Hebrew (perek 4)
R' Yitzchak Abohav's on Ramban (standalone and in a Tanach opposite Ramban)
Rabbi Meir Abusaula (student of Rashba)

ibn ezra - מפרשי אבן עזרא
Daat, Ibn Ezra in Hebrew (perek 4)
Mechokekei Yehudah (HebrewBooks)
Mavaser Ezra -- not until Behaalosecha
R' Shmuel Motot (on Ibn Ezra, pg 41)
Ibn Kaspi's supercommentary on Ibn Ezra, different from his commentary (here and here)
Mekor Chaim, Ohel Yosef, Motot
Also see Mikraos Gedolos above, which has Ibn Ezra with Avi Ezer

targum -- תרגום
Targum Onkelos opposite Torah text , from mechon-mamre
Nuschaos:

 1. Shadal's Ohev Ger
 2. Berliner
In Ohev Ger, Shadal refers to certain chumashim/meforshim, with their different nuschaos of Onkelos:
 1. Chumash with Onkelos, dfus Savyonita, 1557. 
 2. Sefer Yud Alef Resh 
Or Hatargum on Onkelos
Commentary on Targum Yonatan and Targum Yerushalmi
R' Bentzion Berkowitz:
 1. Lechem veSimlah, containing Lechem Abirim, which is based on R' Eliyahu Bachur dictionary of Targum called Meturgeman and Shadal's Ohev Ger, discussing different nuschaot of Onkelos; and Simlas Ger, discussing the meanings of Onkelos's choice of translation, as he received from his Tannaitic teachers.
 2. Chalifot Semalot, as a followup, I think mostly to his Simlas Ger
 3. Avnei Tzion -- two commentaries on Onkelos, adding to R' Natan Adler's Netina LaGer (see below).
 4. Also, Oteh Or Kesalma, on Onkelos, but not organized by parsha
Targumna, discussing many Targumim.  -- Dr. David Golomb, לחקרי התרגומים אשר על התנ״ך, באור ופרשת נאומיהם, ואדות השואותיהם  והתאמותיהם זה עם זה, ושינוייהם ונסוגותיהם מהעברי, מסגנון, ומלשון המקראות,  והתיחסותם אל מסורות המסורה, וע״ד התרגומים שנשתקעו בספרות המשנה, בהתלמוד בבלי והירושלמי, ובהמדרשים -- "A CLOSE STUDY OF THE TARGUMS OF THE HOLY SCRIPTURES -- Showing their interpretation and comparison with and deviation from the original Hebrew Text, their references and relationship to the Maasorah together with an examination and summary of the Targumim mentioned in the Mishnah, Babylonian and Jerusalem Talmud and Midrash.
Maamar -- discussing Rashi and Onkelos. Responds to Ohev Ger.
Sarati Bamedinot, Rabbi Henoch Levine, Brooklyn, NY, current, -- on Targum Yonatan; לקוט פירושים וביאורים על התרגום יונתן ב״ע, אשר קיבץ הרב הנ״ל מפי ספרים ומחברים והוסיף קצת מן דיליה. See reviews at the Seforim blog and at Matzav.

Nesina LaGer, Rabbi Nosson Adler -- with tables of corrections at the end of the volume
Minei Targuma -- הוא חבור כולל באורים נחמדים יקרים כספירים לגלות סודות עמוקות בדברי תרגום אונקלוס על
 התורה אשר רובן ככולן היו נעלמות עד הנה      


masorah - מסורה
Rama (but based on alphabet, not parsha) -- and here
Taamei Hamesorah -- not until Shlach
Via JNUL, the following Chumashim. Perhaps use them when considering the discussions of the Minchas Shai:
 1. Here -- statistics: 
  1482
  תנ"ך. תורה. רמ"ב. בולוניה

  [בולונייא : דפוס יוסף בן אברהם קרוויטה ; אברהם בן חיים מן הצבועים, רמ"ב].
  .
 2. Here -- statistics:
  1490
  תנ"ך. תורה. ר"ן. אישר
  [אישאר : דפוס אליעזר בן אברהם אלאנתנסי, לפני ר"ן].
  .
 3. Here -- statistics:
  1491
  תנ"ך. תורה. רנ"א. ליסבון
  (אשבונה : דפוס אליעזר [טולידאנו], אב רנ"א).
  .
 4. Here -- Bomberg's First Mikraos Gedolos. Statistics: 
  1518
  תנ"ך. רע"ח. ונציה
  ויניציאה : דניאל בומבירגי, רע"ח.
 5. Here -- Bomberg second Mikraos Gedolos. Statistics:
  1525
  תנ"ך. רפ"ה. ונציה
  שער יהוה החדש : ... החומש עם תרגום ופי' רש"י ון' עזרא והנביאים ראשונים עם פי' רש"י וקמחי ורלב"ג והנביאים אחרונים ישעיה עם פי' רש"י ואבן עזרא. ירמיה ויחזקאל עם פי' רש"י וקמחי, תרי עשר עם פי' רש"י ואבן עזרא, והכתובים תולים עם פי' רש"י ואבן עזרא, משלי עם פי' אבן עזרא [ר' משה קמחי], ורלב"ג, איוב עם פי' אבן עזרא ורלב"ג, דניאל עם פירוש אבן עזרא ורבינו סעדיה גאון, עזרא עם פי' אבן עזרא [ר' משה קמחי], ורש"י, דברי הימים עם פי' מיוחס לרש"י, חמש מגילות עם פירוש רש"י ואבן עזרא ... / נערך בידי יעקב בן חיים מטוניס עם הקדמה ממנו.
  ויניצייא : דפוס ד. בומבירגי, (רפ"ה-רפ"ו).
  .
 6. Here -- Bomberg Chumash. Statistics:
  1524
  תנ"ך. תורה. רפ"ד. ונציה
  ויניציאה : דפוס ד' בומבירגי, רפ"ד.

 7. Here -- statistics:
  1521
  תנ"ך. תורה. רפ"א. שלוניקי
  (שאלוניקי : [דפוס יהודה גדליה], רפ"א).
  .
 8. Here -- statistics: 
  1546
  תנ"ך. תורה. ש"ו. קושטא
  [קושטאנדינא : א' שונצינו], (ש"ו).
  .
 9. Here -- statistics: 
  1547
  תנ"ך. תורה. ש"ז. קושטא
  קושטנדינה : א. שונצין, ש"ז.
  .
 10. Here -- statistics: 
  1680
  תנ"ך. תורה. ת"ם. אמשטרדם
  אמשטרדאם : דפוס אורי בן אהרן הלוי, ת'ה'ל'ה' [ת"מ].

midrash -- מדרש
Midrash Rabba at Daat (4)
Midrash Tanchuma at Daat (4)
Bamidbar Rabba, with commentaries
Midrash Tanchuma with commentary of Etz Yosef and Anaf Yosef
Commentary on Midrash Rabba by R' Naftali Hirtz b'R' Menachem
Matat-Kah on Midrash Rabba
Kli Chemdah on Bamidbar Rabba
Tirosh on Bamidbar Rabba
Sifrei, with commentary of R' David Heshel Horowitz
Sifrei, with commentary of the Gra
Sifrei, with commentary of R' David Pardo

haftarah (Shofetim 13-2:25) -- הפטרה
Haftarah in Gutnick Edition
Daat, which includes Yalkut Shimoni
Aharon ben Yosef the Karaite

No comments:

LinkWithin

Blog Widget by LinkWithin