Tuesday, August 10, 2004

ערוך השלחן אורח חיים, סימן תרה: מנהג הכפרות בערב יום הכיפורים, ובו ה סעיפים

א: המנהג מכפרות שנוהגים לשחוט על כל בן זכר תרנגול ועל כל נקיבה תרנגולת, כמה גדולים אין דעתם נוחה מזה והרמב"ן והרשב"א ז"ל ביטלו המנהג הזה משום ניחוש ומשום דרכי האמורי כמה שכתוב בתשובת הרשב"א [סימן תצ"ה ועיין בית יוסף] ולכן כתב רבינו הבית יוסף דיש למנוע המנהג

1: The custom of Kapparot that they practice to slaughter for each male a male chicken and for each female a female chicken, many of the gedolim were not pleased with this. And the Ramban and the Rashba, z"l, abolished this practice because of augury and the ways of the Emorites (superstition), as is written in the responsa of the Rashba (Siman 495, and see the Bet Yosef). And therefore Our Teacher the Bet Yosef wrote that there is to refrain from this practice.

ב: אמנם כמה מהגדולים קיימו המנהג וגם בתשובות הגאונים נמצא זה וגם ברשי שבת [פ"א:] הביא מתשובות הגאונים שהיו עושין כפרות בזרעים ובערב ראש השנה היו מסבבין על הראש ואומרים זה חליפתי עיין שם, אך הטור הביא שהיו עושין בתרנגולים ובאילים ובערב יום הכיפורים
2: However, many of the gedolim kept/established the practice, and also in the responsa of the geonim this is found. And also in Rashi in Bavli Shabbat 81a he brings from the responsa of the geonim that they made Kapparot with plants, and on erev Rosh HaShana they would encircle it about the head and say "this is my substitute," see there. However the Tur brings that they would do {Kapparot} with chickens and rams, and on erev Yom Kippur.

{J: I have to check this out inside the Tur again. Does this mean the slaughter of these served as Kapparot, or that they swung it about the head as well? It is hard to imagine them doing this with rams, and if I recall correctly the reason for the prevalence of chickens is that they are cheaper, not easier to swing about one's head. Yet the current minhag is to swing the chickens! As I said, to be looked into.}

ג: וזה לשון רבינו הרמ"א: ויש מהגאונים שכתבו מנהג זה וכן כתבו אותו רבים מן האחרונים וכן נוהגין בכל מדינות אלו ואין לשנות כי הוא מנהג וותיקין. ונוהגין ליקח תרנגול זכר לזכר, ולנקבה לוקחין תרנגולת (ב"י בשם תשב"ץ), ולוקחין למעוברת ב' תרנגולים אולי תלד זכר; ובוחרין בתרנגולים לבנים, על דרך שנאמר: אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו (ישעיה א:יח) ונהגו ליתן הכפרות לעניים, או לפדותן בממון שנותנים לעניים (מהרי"ל). ויש מקומות שנוהגין לילך על הקברים[/ות] ולהרבות בצדקה, והכל מנהג יפה. ויש להסמיך שחיטת הכפרות מיד לאחר שהחזירו עליו, וסמך ידיו עליו, דמות הקרבן; וזורקין בני מעיהם על הגגות או בחצר, מקום שהעופות יכולין לקחת משם (טור ). עד כאן לשונו.א
3: And this is the language of the Rama: And there were among the geonim who recorded this practice, and so did many of the acharonim record it, and so is the practice in all these countries, and there is not to change, for it is a practice of the early ones.
And the practice is to take a male chicken for a male and for a female a female chicken, and for a pregnant woman two chickens, since perhaps she will give birth to a male child. And they chose {specifically} white chickens {!!}, in the way that it states in Yeshayahu 1:18:
לְכוּ-נָא וְנִוָּכְחָה, יֹאמַר ה; אִם-יִהְיוּ חֲטָאֵיכֶם כַּשָּׁנִים כַּשֶּׁלֶג יַלְבִּינוּ, אִם-יַאְדִּימוּ כַתּוֹלָע כַּצֶּמֶר יִהְיוּ.
"Come now, and let us reason together, saith the LORD; though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow; though they be red like crimson, they shall be as wool."
And the practice is to give the kapparot to poor people, or to redeem them with money which is then given to poor people. And there are places where the practice is to go to the graves, and to increase in charity, and it is all a nice custom. And there is to slaughter the kapparot immediately after they return it to him, and he rests his hands upon it, in a manner reminiscent of a sacrifice.

{J: punctuation mine. Punctuation in Hebrew text I took the Rama from seems to dissociate the semicha from the shechita, but this seems a reference to the statement in bavli and yerushalmi that there are three tekefs - immediately's: immediately following geula (the final blessings of shema) is tefilla (shemoneh esrei); immediately following semicha is shechita (talking about by a sacrifice); immediately following netilat yadayim - washing of hands - is beracha, the blessing, though which washing of hands and which blessing we are talking about is a matter of dispute, and context. At any rate, they are saying to do the slaughter immediately after semicha, patterned after korbanot.}

And they throw their innards upon the roofs or in the courtyard, the place that the birds are able to take them from there. Endquote of the Rama.

ד: ובאיזה דברים פקפקו הדגולים והיינו בהידור אחרי לבנים דזהו כעין דרכי האמורי שהיו מחפשין אחר תרנגול לבן כדאיתא בפרק לפני אידיהן [עבודה זרה י"ד.] ולכן לא יהדר אחר לבן אלא אם אירע לידו יקניהו [מגן אברהם סעיף קטן ג' וב"ח] וגם לא יקח תורים ובני יונה הראוים להקרבה דלא ליתחזי כקרבן [שם] וכן מה שכתב לסמוך ידיו אין לעשות כן דמיחזי כסמיכה בקרבנות, ואף דתרנגולים אינם ראויים לקרבן, מכל מקום לא גרע מבשר זה לפסח דאסור, ואיך נעשה זה לכתחילה, ולכן אין לעשות כן [טורי זהב סעיף קטן ז'] והטעם לזריקת המעיים להעופות כדי לרחם על הברואים וגם מן השמים ירחמו עלינו, וכתבו שטוב לשחוט באשמורת שהוא זמן הרחמים ויאמרו זה חליפתי זה תמורתי זה כפרתי, ראשי תיבות חת"ך על שם החותך חיים לכל חי, והעניין דאם נגזר מיתה חס ושלום יהיה זה תמורתי [ולדעתי היה יותר ראוי לומר זה תחתי ולא לשון תמורה ששניהם נשארים בקדושתן, עיין תמורה כו: ודו"ק] א
And in certain matters the gedolim had issues, and these are: in the considering it better and then seeking after specifically white chickens, for this appears like the ways of the Emorites, that they sought after specifically a white chicken, as is brought in the chapter lifnei eidehem (Avoda Zara 14a). And therefore he should not insist upon going after a white one, but rather if one comes to his hand he should take it (magen avraham, seif katan 3, and Bach). And also he should not take two turtle-doves and doves which are appropriate for sacrifice, so that it will not appear like a sacrifice (see there). And so too that which he wrote to lean his hands {on the animal}, one should not do this, because it looks like semicha by korbanot. And even though chickens are not fit for sacrifice, even so they are no worse that {saying} "this meat for Pesach" which is forbidden, and so how can we do this lechatchila, and therefore one should not do this (Taz 7). And the reason for the throwing of the innards to the birds is in order to have mercy on the creations, and so too from Heaven they should have mercy on us. And they wrote that it is good to do the slaughter at dawn {ashmoret} since this is a time of mercy, and they say "this is my substitute, this is my replacement {temurati}, this is my atonement - the first letters for חתך - which refers to "who 'apportions' life to all the living.' And the idea is that if death is decreed, Heaven forefend, this should be my temura = replacement. [And to my mind it would be more appropriate to say "this is tachti - instead of me" and not the language of temura, in which both remain in their consecrated state, see bavli temura 21a, and it is a bit difficult.]

ה: וכל זה בעצם הדבר אבל בעוה"ר אנו רואים הקלקול בשחיטה מריבוי הכפרות והלחץ ואין שוחטים משגיחים מפני העייפות והטורח וכמה טריפות יצאו מתחת ידם וגם הסכין אי אפשר להיות בדוק כראוי וגם ידי השוחט כבדות, ועתה בזמן הזה מצוה וחובה להמעיטן ולא ליכנס ליום הקדוש בחשש שחיטה, וכבר טרחו גם בדורות שלפנינו לבטלן ולא עלתה בידן כי ההמון דבוק בזה כמו על מצות אתרוג ועוד יותר, ולכל הפחות לראות להתחיל בשחיטתן איזה ימים מקודם ולמנוע האשמורת שידי השוחט
כבידות אז. א
5: And all this is in the principles of the matter, but in the real world we see the mess up in the slaughtering from the large amount of kapparot and the pressure, and the slaughterers are not monitoring because of the exhaustion and the difficulty, and many treifot go out from under their hands; and also it is impossible for the knife to be inspected properly, and also the hands of the slaughterer are heavy. And now at this time, it is a mitzvah and a chova (commandment and obligation) to reduce them and not to enter into the holy day with suspect slaughter. And they have already labored, also in the generations before us, to annul this practice and it was not successful, for the general populace clings to this as if on the commandment of etrog and even more. And at the very least one should see that they begin the slaughter some days before, and to hold back {from slaughtering during} the dawn {ashmoret}, for the hands of the slaughterer are heavy then.
{To be continued. This follows the discussion of the Kabbalah red string, mentioned in an earlier post, and a class I gave on superstitious practices.}

No comments:

LinkWithin

Blog Widget by LinkWithin